/

Samråd förvaltningsperioden 2021-2027

På denna sida finns alla samrådshandlingar från samrådet som startade den 1 november 2020 och som pågick till och med den 30 april 2021 att ladda ner i pdf-format.

Närbild av rinnande vatten med bergstoppar i bakgrunden.

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltning av vatten.

Vårt vatten är livsviktigt. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga, kanske den största. Vatten kan oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser har det blivit en del av vardagen.

Planen gäller för sex år framåt innan det är dags att ta fram en helt ny. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Sverige.

Förslag till förvaltningsplan i pdf-format

Förslag till förvaltningsplan i Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 6.2 MB.

Förslag till förvaltningsplan i Bottenhavets vattendistrikt Pdf, 5.7 MB.

Förslag till förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 5.5 MB.

Förslag till förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 6 MB.

Förslag till förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 5 MB.

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där vi beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.

Åtgärderna är av administrativ art. Det innebär ofta att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom konsekvenserna för miljön.

Förslag till åtgärdsprogram i pdf-format

Förslag till åtgärdsprogram i Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 1.9 MB.

Förslag till åtgärdsprogram i Bottenhavets vattendistrikt Pdf, 2.1 MB.

Förslag till åtgärdsprogram i Norra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 2.2 MB.

Förslag till åtgärdsprogram i Södra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 1.8 MB.

Förslag till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 1.8 MB.

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Vattendelegationerna i vattendistrikten beslutar om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Besluten finns i föreskrifter hos den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

Vattendelegationernas beslut om miljökvalitetsnormer bygger på de statusklassificeringar som gjorts för varje vattenförekomst.

I vattenmyndigheternas samråd finns nu möjlighet att lämna synpunkter på dels förslagen till föreskrifter, dels på beslutsunderlag och miljökvalitetsnormer för enskilda vattenförekomster.

Förslag till föreskrifter per distrikt

Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 169.1 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenhavet vattendistrikt Pdf, 259.1 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 206.5 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Södra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 169 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Västerhavets vattendistrikt Pdf, 194.8 kB.

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) som beslutades av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.

I det här samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden 2022–2024. I det komplexa arbetet med att ta fram normförslag har vattenmyndigheterna så långt som möjligt följt befintliga vägledningar och riktlinjer och beaktat allt underlag som vi har haft tillgång till. Samrådet ger oss goda möjligheter att få in ytterligare underlag och synpunkter.

Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft Pdf, 1.6 MB.

Till samrådsmaterialet hör ett antal bilagor. Några av bilagorna är gemensamma för alla vattendistrikt medan andra är utformade utifrån distriktens förhållanden.

Tio bilagor medföljer förvaltningsplanen. De fyra första bilagorna är gemensamma för de fem vattendistrikten. Bilagorna 5-8 finns i en variant för varje distrikt. Klicka på plustecknet och därefter på länken till önskat distrikt. Bilaga 9 gäller de distrikt som gränsar till annat land och bilaga 10 handlar om Torneälvens internationella distrikt.

Till åtgärdsprogrammet finns en bilaga medan föreskrifterna om miljökvalitetsnormer har fyra bilagor uppdelade på två dokument.

Bilagor till förvaltningsplan

Bilaga 1 - Ordlistan innehåller förklaringar till vanliga begrepp som används i Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Bilaga 1 Ordlista Pdf, 303.2 kB.

Fem länsstyrelser är utsedda till vattenmyndighet över varsitt distrikt. Bilaga 2 innehåller framför allt kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna.

Bilaga 2 - Administrativ information om vattendistrikten Pdf, 190.3 kB.

Bilaga 3 är ett registret och innehåller information om utsläpp till bland annat ytvatten och grundvatten. På grund av brist på data är för närvarande vilande.

Bilaga 3 - Register över utsläpp och spill Pdf, 102.5 kB.

Bilaga 4 innehåller översvämningsdirektivet som infördes i EU 2007 och är en ram för medlemsstaternas arbete med att identifiera, utvärdera och hantera översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvarig myndighet.

Bilaga 4 - Översvämningsdirektivet Pdf, 222.5 kB.

Ett antal vattenförekomster i varje distrikt övervakas för olika parametrar. Data från övervakningen används bland annat till statusklassificering. Bilagan visar hur många vattenförekomster som ingår i övervakning. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 8a – Övervakningsprogram Bottenviken vattendistrikt Pdf, 2.1 MB.

Bilaga 8b – Övervakningsprogram Bottenhavet vattendistrikt Pdf, 2 MB.

Bilaga 8c – Övervakningsprogram Norra Östersjön vattendistrikt Pdf, 1.5 MB.

Bilaga 8d – Övervakningsprogram Södra Östersjön vattendistrikt Pdf, 1.7 MB.

Bilaga 8e – Övervakningsprogram Västerhavets vattendistrikt Pdf, 1.7 MB.

Tre av vattendistrikten delar gräns och därmed vatten med Norge och ett dessutom med Finland. Avrinningsområden som delas mellan länder ska förvaltas på ett samordnat sätt. Bilagan beskriver dels samarbetet, dels vilka vatten som berörs. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 9a – Samarbete över gränserna Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 795 kB.

Bilaga 9b – Samarbete över gränserna Bottenhavets vattendistrikt Pdf, 472.5 kB.

Bilaga 9c – Samarbete över gränserna Västerhavets vattendistrikt Pdf, 854.1 kB.

Bilaga 10a - Gemensam förvaltningsplan för Torneälvens internationella vattendistrikt 2022-2027 Pdf, 1.9 MB.

Dokumentet ger en översikt av de nationella svenska och finska vattenförvaltningsplanerna för avrinningsområdet. Den beskriver vattnets status, utmaningar i vattenförvaltningen inom det gränsöverskridande området samt steg för fortsatt arbete för att nå och säkerställa god status för vattenförekomster som delas av Finland och Sverige.

Bilaga till åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammets bilaga 1 Pdf, 585.8 kB.

Bilagan innehåller en samlad redovisning av åtgärder enligt artikel 11.3 och 11.4 i ramdirektivet för vatten. Artiklarna handlar om vilka grundläggande respektive kompletterande åtgärder som åtgärdsprogrammet ska innehålla.

Bilagor till föreskrift om miljökvalitetsnormer

Föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 1-3 Pdf, 176 kB.

Bilaga 1-3 innehåller exempel på hur tabellerna med miljökvalitetsnormer kommer att presenteras som bilagor till föreskriften.

Föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 4 Pdf, 165.7 kB.

Bilagan innehåller riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för en mängd ämnen i grundvatten.

Bilagor till förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Bilagor till samrådet om vattenkraftspåverkade vatten. Bilagorna innehåller fördjupad information om metoder, övergripande statistik och en stor tabell per vattendistrikt där alla vattenförekomster finns med som berörs av samrådet 1 mars-30 april 2021.

Bilaga A

Bilagan beskriver de olika metoder som ligger till grund för normsättning och tillämpning av undantag såsom metod för bedömning av förändrad fysisk karaktär, metod för beräkning av produktionsbortfall samt samhällsekonomiska beräkningar

Bilaga A – Metoder Pdf, 388.5 kB.

I det ursprungliga underlagt fanns felaktigheter i tabell 2 i metodbilaga A. Korrekta värden finns i den tabellen nedan.

Åtgärders produktionspåverkan i olika huvudavrinningsområden. Värden i fet stil är korrigerade värden jämfört med tabell publicerad 2021-03-01.

HARO-namn

Prövningsgrupp

Högsta klass reglerbidrag

Utfall beräkning förlust i procent och (GWh)

HARO-värde enligt NAP (procent)

Natura 2000 krav

Torneälven

1_1

3

-11,1 (-1,2)

11,7

Ja

Sangisälven

3_1

3

- 6,6 (- 0,1)

11,7

Nej

Piteälven

13_1

3

- 9,7

(- 26,6)

11,7

Ja

Åbyälven

17_1

3

- 14,4

(- 2,1)

11,7

Ja

Rickleån

24_1

1

- 13,1

(- 7,7)

10,5

Ja

Öreälven

30_1

2

- 1,4

(- 0,75)

11,7

Ja

Moälven

36_1

1

- 15,7 (-9,3)

21,7

Ja

Ljungan

42_1; 42_2

1

- 1,5

(- 36,1)

0,5

Ja

Hamrångeån

50_1

3

- 19,8

(- 1,8)

11,7

Ja

Dalälven

53_1

1

--

3,5

Ja

Tämnarån

54_1

3

- 5,8

(- 0,14)

11,7

Nej

Bräkneån

84_1

3

- 18,7

(- 0,17)

11,7

Ja

Mieån

85_1

3

- 6,4

(- 0,46)

11,7

Ja

Mörrumsån

86_1; 86_2; 86_3

2

- 4,1 (- 4,2)

11,7

Ja

Skräbeån

87_1

3

- 18,2

(- 1,2)

11,7

Ja

Rönne å

96_1

3

- 10,5

(- 3,2)

11,7

Ja

Rolfsån

106_1

2

- 10,9

(- 2,7)

11,7

Ja

Gullspångsälven

108_E_1; 108_E_2; 108_E_5

1

--

4,8

Ja

Sammanlagt alla

HARO som enbart har klass 2- och

klass 3-anläggningar- 8,3

(- 44,5)

11,7


Sammanlagt alla HARO som enbart har klass 3-anläggningar- 10,3

(- 36,8)

11,7


Det uppdagades på det nationella informationsmötet om samråd för vattenkraft 18 mars att det blivit fel avseende summering i tabell 2, bilaga A i samrådsunderlaget.

Vattenmyndigheten väljer därför att publicera tabellen med korrigerade värden. Det är enbart ett summeringsfel i tabellen och felet påverkar inte de beräkningar av produktionsbortfall som ligger till grund för normsättningen. De uppdaterade värdena förändrar därmed inte Vattenmyndighetens bedömningar och förslag på miljökvalitetsnormer.

Dessa värden är uppdaterade:

Sammanlagd produktionsförlust i procent för beräknade klass 3-HARO:n samt för beräknade klass 2- och 3-HARO:n är uppdaterade.

Produktionsförlust i gigawattimmar för Torneälven, Piteälven, Rickleån, Moälven och Hamrångeån är uppdaterade.

För Rickleån är produktionsförlust i procent och gigawattimmar uppdaterade.

Bilaga B

I bilagan finns en samlad översikt över ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten, förslag på miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft, med antal undantag och kraftigt modifierade vattenförekomster presenterade i tabeller.

Bilaga B – Övergripande statistik Pdf, 504.1 kB.

Bilaga C-G

I bilagorna listas de vattenförekomster som har påverkan från vattenkraft som ska prövas enligt NAP år 2022–2024 och förslag på normer.

Bilaga C – Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 378.8 kB.

Bilaga D – Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenhavets vattendistrikt Pdf, 1.5 MB.

Bilaga E – Vatten som påverkas av vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 289.5 kB.

Bilaga F – Vatten som påverkas av vattenkraft i Södra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 310.1 kB.

Bilaga G – Vatten som påverkas av vattenkraft i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 567.3 kB.

Kontakt