/

EU:s dricksvattendirektiv

2020 års dricksvattendirektiv ställer krav på kvaliteten på dricksvatten för alla inom den Europeiska unionen. Målen med direktivet är att skydda människors hälsa från skadliga effekter av alla slags föroreningar av dricksvatten. Detta görs genom att säkerställa att det är hälsosamt och rent samt att förbättra tillgången till dricksvatten.

Direktivet ersätter ett äldre dricksvattendirektiv och innehåller flera nyheter. En grundläggande skillnad är att det nya dricksvattendirektivet ställer krav på en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet. Metoden omfattar alla faser i produktionskedjan för dricksvatten.

Den första delen som ska riskbedömas är tillrinningsområdet till uttagspunkten för dricksvatten. Detta blir en uppgift för vattenmyndigheterna och knyter ihop dricksvattendirektivet med vattendirektivet. Vattenmyndigheterna ska göra riskbedömningen vart sjätte år och om det behövs ta fram ett åtgärdsprogram. Första gången detta ska göras är senast den 12 juli 2027.

Information om vattenmyndigheternas riskbedömning av tillrinningsområdet ska lämnas till dricksvattenproducenterna. Dricksvattenproducenterna använder den som grund för sin riskbedömning och övervakning. I den riskbaserade metoden ingår också en riskbedömning av fastighetsinstallationer till exempel rör och kranar. Den delen har inte någon koppling till vattenförvaltningen.

Kontakt