/

Kraftigt modifierad vattenförekomst

För att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status krävs ofta att åtgärder genomförs vid de verksamheter som påverkar vattnet. Om dessa åtgärder påverkar den samhällsnytta som verksamheten skapar på ett alltför omfattande sätt, kan vattnet istället förklaras som en kraftigt modifierad vattenförekomst (KMV). Ett exempel på verksamhet som skapar sådan samhällsnytta och påverkar vattnet är storskalig vattenkraft, som är en värdefull form av energiproduktion.

Det är bara vissa verksamheter som gör att en vattenförekomst kan förklaras som kraftigt modifierad. Nyttan med verksamheterna ska vara tydligt beskriven och ska inte kunna uppnås på något annat rimligt sätt som är bättre för miljön.

För kraftigt modifierade vattenförekomster gäller lägre krav på den miljökvalitet som ska uppnås, jämfört med kraven vid naturliga vattenförekomster. Det innebär att det behövs en anpassad miljökvalitetsnorm, där kraven på ekologisk kvalitet ställs utifrån vilka åtgärder som bedöms möjliga att genomföra, utan att samhällsnyttan påverkas för mycket.

Vad räknas som en kraftigt modifierad vattenförekomst?

Begreppet kraftigt modifierade vattenförekomster infördes i EU:s vattendirektiv som ett sätt att hantera att det finns samhällsviktiga verksamheter som måste få förändra de fysiska förutsättningarna kring vatten. Exempel på verksamheter som gör stor nytta i samhället och som påverkar vattnet är kraftproduktion, dricksvattenförsörjning och översvämningsskydd.

Dekorbild: Illustration som föreställer en fördämning vid ett vattenkraftverk.

Storskalig vattenkraft påverkar vattnet, men elproduktionen behövs för samhället.

Anpassade miljökvalitetsnormer

För kraftigt modifierade vattenförekomster är utgångspunkten att det är miljökvalitetsnormerna god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus som ska uppnås. Det är också möjligt att ställa lägre krav, till exempel måttlig ekologisk potential, om det finns skäl för det.

Vattendelegationerna fattar besluten

I varje vattendistrikt finns en vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut. Det är vattendelegationerna som kan förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad och som beslutar vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Vattendelegationerna måste ta hänsyn till övrig miljölagstiftning inom EU. De får till exempel inte förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad om det innebär att det inte går att uppnå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-område eller för en art som finns med i artskyddsförordningen.

Kontakt