/

Vattendistrikt i Sverige

Sverige är indelat i fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd att vara vattenmyndighet.

Sveriges fem vattendistrikt. Bottenvikens vattendistrikt, Bottenhavets vattendistrikt, Norra Östersjöns vattendistrikt, Södra Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön Södra Östersjön Västerhavet

Arbetet med vatten utgår från hur vattnet rinner och inte ifrån administrativa gränser. EU är indelat i 110 vattendistrikt, som avgränsas av hur vattendragen rinner, så kallade avrinningsområden. I Sverige finns fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje distrikt är utsedd att vara vattenmyndighet för respektive distrikt. I varje vattendistrikt finns en vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut.

Vattenmyndigheten och länsstyrelserna i varje distrikt arbetar med vattenförvaltning på regional nivå, där bland annat vattenförekomsternas status och mänsklig påverkan kartläggs och analyseras. De fem vattenmyndigheterna har ett nära samarbete när det gäller vissa frågor, till exempel ta fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. I andra frågor planeras och genomförs arbetet inom varje vattendistrikt. Detta gäller till exempel samverkan med lokala och regionala aktörer.

Vy över vatten som rinner genom jordbruks- och skogslandskap. 

Kontakt