/

Förvaltningsplan

Vattenförvaltningsarbetet i Sverige sker i cykler om sex år. I slutet av varje period presenterar vattenmyndigheterna i respektive vattendistrikt en förvaltningsplan inför de kommande sex åren. I varje plan finns även ett antal bilagor.

Kunskapen ökar hela tiden

En anledning till att förvaltningsplanerna uppdateras vart sjätte år är att kunskapen om våra vatten, och vad som påverkar dem, förbättras hela tiden. Samtidigt utvecklas samhället och nya miljöproblem uppmärksammas. Ett ständigt lärande och anpassning efter nya förhållanden är därför viktigt för alla som arbetar med vattenförvaltning.

Det börjar med kartläggning

Varje sexårsperiod inleds med att vattnet kartläggs utifrån befintliga övervakningsdata och andra underlag. Underlaget från kartläggningen används för att bedöma:

  • vattenförekomsternas status
  • fastställa miljökvalitetsnormer
  • vilka åtgärder som behövs för att vattnet ska ha nått god kvalitet vid en viss tidpunkt.

Värdefullt vatten

Vattenmiljöer med god kvalitet och hållbart ekosystem innebär ekonomiska värden. De ekonomiska värdena kan delas in i två kategorier: marknadsprissatta och icke-marknadsprissatta värden. Ett exempel på marknadsprissatta värden är om förbättrad vattenkvalitet leder till ökad sportfisketurism och därmed ökad sysselsättning. Renare vattenmiljöer ger också värden som inte är marknadsprissatta, till exempel ökad livskvalitet och bättre folkhälsa – så kallade ekosystemtjänster.

Flera samråd

Senast tre år innan en ny cykel börjar ska det finnas en tidplan och ett arbetsprogram för hur förvaltningsplanen ska tas fram och vilka samråd som planeras. Med två år kvar ska vattenmyndigheterna ta fram en översikt över de största utmaningarna i vattendistriktet och beskriva vad som behöver prioriteras.

Innan de nya förvaltningsplanerna beslutas ska vattenmyndigheterna ta fram förslag till förvaltningsplaner, under minst sex månader, hålla samråd om förslagen. Efter samrådet omarbetas planerna och vattendelegationerna beslutar om förvaltningsplaner.

Slutligen skickar Havs- och vattenmyndigheten de färdiga förvaltningsplanerna till EU-kommissionen för att visa vad Sverige gör för att förbättra sitt vatten och hur arbetet fortskrider.

Ekonomisk analys

Vilka verksamheter använder vattnet och vad har vattnet för betydelse för samhällsekonomin? Kort sagt, vad är vatten värt? Verktyg har utvecklats för att mäta hur vår konsumtion påverkar jordens vattenresurser. Dessa verktyg består av beräkning av kostnadseffektiva åtgärder, värdet av ekosystemtjänster och användares olika vattenfotavtryck. Verktygen är användbara inte minst inför politiska beslut som får konsekvenser för vattnet.

Kontakt