/

Förvaltningsplan

Vattenförvaltningsarbetet i Sverige sker i cykler om sex år. I slutet av varje period presenterar vattenmyndigheterna i respektive vattendistrikt en förvaltningsplan inför de kommande sex åren.

Förvaltningsplan för sex år i taget

Arbetet med de förvaltningsplaner som ska gälla fram till 2027 är i full gång. De nu gällande förvaltningsplanerna 2016–2021 består av fem delar:

  • Introduktion. Sammanfattar och beskriver nätverk och roller.
  • Vattenförvaltning 2009–2015. En tillbakablick på resultat från kartläggnings- och analysarbetet fram till 2015. Redovisar vilken samverkan och vilka samråd som genomförts.
  • Övervakningsprogram. Visar vilken övervakning som ligger till grund för statusklassificering av vattenförekomster.
  • Åtgärdsprogram. Listar alla åtgärder som myndigheter och kommuner ska utföra. Innehåller även en samhällsekonomisk analys av åtgärderna.
  • Vattenförvaltning 2016–2021. Tar upp stora vattenförvaltningsfrågor som kan dyka upp under sexårsperioden.

Dessutom tillkommer ett antal bilagor och separata föreskrifter med miljökvalitetsnormer för vatten. Två av bilagorna handlar om vattenförvaltning över gränsen mot Norge, eftersom många vattendrag rinner antingen från Norge mot Bottenhavet eller från Sverige mot Atlanten. Bland övriga bilagor finns också ”Arbetssätt och metoder” och ”Referensmaterial”.

Kunskapen ökar hela tiden

En anledning till att förvaltningsplanerna uppdateras vart sjätte år är att kunskapen om våra vatten, och vad som påverkar dem, förbättras hela tiden. Samtidigt utvecklas samhället och nya miljöproblem uppmärksammas. Ett ständigt lärande och anpassning efter nya förhållanden är därför viktigt för alla som arbetar med vattenförvaltning.

Det börjar med kartläggning

Varje sexårsperiod inleds med att vattnet kartläggs utifrån befintliga övervakningsdata och andra underlag. Underlaget från kartläggningen används för att bedöma:

  • vattenförekomsternas status
  • fastställa miljökvalitetsnormer
  • vilka åtgärder som behövs för att vattnet ska ha nått god kvalitet vid en viss tidpunkt.

Värdefullt vatten

Vattenmiljöer med god kvalitet och hållbart ekosystem innebär ekonomiska värden. De ekonomiska värdena kan delas in i två kategorier: marknadsprissatta och icke-marknadsprissatta värden. Ett exempel på marknadsprissatta värden är om förbättrad vattenkvalitet leder till ökad sportfisketurism och därmed ökad sysselsättning. Renare vattenmiljöer ger också värden som inte är marknadsprissatta, till exempel ökad livskvalitet och bättre folkhälsa – så kallade ekosystemtjänster.

Flera samråd

Senast tre år innan en ny cykel börjar ska det finnas en tidplan och ett arbetsprogram för hur förvaltningsplanen ska tas fram och vilka samråd som planeras. Med två år kvar ska vattenmyndigheterna ta fram en översikt över de största utmaningarna i vattendistriktet och beskriva vad som behöver prioriteras.

Innan de nya förvaltningsplanerna beslutas ska vattenmyndigheterna ta fram förslag till förvaltningsplaner, under minst sex månader, hålla samråd om förslagen. Efter samrådet omarbetas planerna och vattendelegationerna beslutar om förvaltningsplaner.

Slutligen skickar Havs- och vattenmyndigheten de färdiga förvaltningsplanerna till EU-kommissionen för att visa vad Sverige gör för att förbättra sitt vatten och hur arbetet fortskrider.

Ekonomisk analys

Vilka verksamheter använder vattnet och vad har vattnet för betydelse för samhällsekonomin? Kort sagt, vad är vatten värt? Verktyg har utvecklats för att mäta hur vår konsumtion påverkar jordens vattenresurser. Dessa verktyg består av beräkning av kostnadseffektiva åtgärder, värdet av ekosystemtjänster och användares olika vattenfotavtryck. Verktygen är användbara inte minst inför politiska beslut som får konsekvenser för vattnet.

Betalningsviljan finns

Flera studier pekar på att vi är villiga att betala för rent vatten. Till exempel visade en enkätundersökning i Göteborg att drygt hälften av de svarade var villiga att betala för att stadens vatten skulle ha nått god status till år 2027. I reda pengar uppskattades betalningsviljan till 1,3–1,6 miljarder kronor, i genomsnitt 50–58 kronor per hushåll och månad.

Värdering av vattenförekomster i Göteborg (2018) via www.anthesisgroup.com  Länk till annan webbplats.

Kontakt