/

Andra myndigheters roll

Det åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna tar fram riktar sig till alla kommuner, länsstyrelser och vissa nationella myndigheter. Myndigheternas åtgärder är styrande och påverkar i sin tur kommunernas och länsstyrelsernas åtgärder.

Färgglad illustration som visar en grupp människor som samlats kring ett bord.

I nuvarande åtgärdsprogram ska elva nationella myndigheter utföra åtgärder. Illustration: Tobias Flygar.

De myndigheter som berörs av åtgärdsprogrammet är:

 • Boverket
 • Försvarsinspektören för hälsa och miljö (Generalläkaren)
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kammarkollegiet
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Trafikverket

Tidiga åtgärder för nationella myndigheter

De elva nationella myndigheterna har i åtgärdsprogrammet uppdrag att göra styrande åtgärder som i sin tur påverkar och är förutsättningar för länsstyrelsernas och kommunernas åtgärder. Därför måste i många fall myndigheternas åtgärder komma tidigt i förvaltningscykeln för att efterföljande åtgärder ska bli av.

Åtgärderna är juridiskt bindande och av administrativ karaktär. Många åtgärder kräver också samarbete mellan flera aktörer.

Exempel på åtgärd

Här följer ett exempel på hur en åtgärd för en myndighet kan se ut i åtgärdsprogrammet. Läkemedelsverket ska:

 • Arbeta för att minska påverkan från läkemedel på vattenmiljön, särskilt med avseende på prioriterade och särskilda förorenande ämnen som påverkar förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
 • Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter.
 • Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Till åtgärden i programmet följer också en motivering och förslag på hur genomförandet kan gå till.

Åtgärdsprogram

Rapporterar varje år

Myndigheterna rapporterar varje år till vattenmyndigheterna hur åtgärdsarbetet går. Vattenmyndigheterna sammanställer svaren och analyserar resultatet. Eftersom åtgärder ofta följer på varandra är det viktigt att få veta vilka åtgärder som påbörjats ,vilka som blivit försenade och i sådana fall varför.

Med återrapporteringen som underlag kan vattenmyndigheterna bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer att kunna nås i tid. Resultatet används också i planeringen av framtida åtgärdsprogram.

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Kontakt