/

Riktlinjer för åtgärdsanalys och miljökvalitetsnormer

Här redovisar vattenmyndigheterna vilka riktlinjer som varit styrande för att komma fram till möjliga åtgärder och miljökvalitetsnormer.

De fullständiga rapporterna finns redovisade i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Här nedan kan du leta upp det område som intresserar dig och sedan följa länken in till VISS.

Övergödning

Här redovisar vi metoder inom ämnesområdet som rör övergödning.

Beräkning av åtgärdsbehov Länk till annan webbplats.

Avlopp

Här redovisar vi metoder inom ämnesområdet som rör avlopp.

Små avlopp Länk till annan webbplats.

Avloppsreningsverk och ledningsnät Länk till annan webbplats.

Vattenkraft

Här redovisar vi bland annat metoder som rör påverkan från vattenkraft och kvarndammar. Nedan finner du material som använts vid framtagandet av förslag till miljökvalitetsnormer.

  1. Vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022–2024 via Havs och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.
  2. Vattenmyndigheternas riktlinjer för vattenkraft Länk till annan webbplats.

Kontakt