/

Samråd

En viktig del i vattenförvaltningsarbetet är öppenhet och inflytande. Därför genomför vattenmyndigheterna samråd inför större moment och beslut där berörda och intresserade får chans att granska och tycka till om förslag.

Samråd ger alla en chans att tycka till

I slutet av en förvaltningscykel fattas beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Innan beslut ska vattenmyndigheterna enligt lag genomföra flera samråd. Syftet är att få in synpunkter från berörda, så att besluten blir så väl underbyggda och förankrade som möjligt.

Pågår i ett halvår

De större samråden pågår under sex månader och offentliggörs genom kungörelser i dagstidningarna i respektive distrikt, på vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas webbplatser. Vattenmyndigheterna skickar också ut information om samråden till kommuner, länsstyrelser, vattenråd och andra berörda i distriktet.

Bjuder in till möten

Under samrådstiden bjuder vattenmyndigheterna ibland även in till öppna möten där alla är välkomna. På mötena får deltagarna information om samrådet och har möjlighet att diskutera och ställa frågor. Synpunkter ska man dock skicka in skriftligt. Allt samrådsmaterial läggs också ut på vattenmyndigheternas webbplats.

Så tas synpunkterna om hand

Vattenmyndigheterna går igenom och hanterar alla synpunkter som kommer in under samråden. Beroende på vad samrådet handlar om så hanteras synpunkterna ibland gemensamt av alla fem vattenmyndigheter och ibland inom respektive vattendistrikt. Synpunkterna vägs samman och Vattenmyndigheten bedömer vilka eventuella förändringar som behöver göras, om det är någon fråga vi behöver arbeta mer med, och så vidare.

När det gäller beslutsförslag, till exempel för åtgärdsprogram, skrivs dokumentet om efter samråd till en slutgiltig version. För samråden ”Arbetsprogram med tidplan” och ”Översikt över väsentliga frågor” tas synpunkterna med i det fortsatta arbetet.

Samrådshandlingar

Du hittar samrådshandlingarna för aktuella samråd här på webbplatsen. Vill du ta del av äldre samrådshandlingar kan du kontakta respektive vattenmyndighets diarium och göra en beställning av önskade dokument.

Kontakt