/

Rätt åtgärder ger många vinnare

Vatten i landskapet har många viktiga funktioner som vi är beroende av, inte minst för samhällsutvecklingen i ett förändrat klimat. Produkter och tjänster som ekosystemen producerar alldeles gratis brukar kallas ekosystemtjänster.

Bilden visar en faunapssage i Svartån som byggts i Västerås förbi dammen vid det gamla Turbinhuset.

En faunapassage i Svartån, förbi dammen vid det gamla Turbinhuset. Förutom att Mälarens fiskar nu kan simma uppströms till nya lekområden gynnas även insekter, fåglar och däggdjur vid vattnet. Foto: LIFE IP Rich Waters

Vi tar dem lätt för givna. Men det blir kännbart när de saknas, till exempel vid vattenbrist. I beslutsprocesser kan ekosystemtjänsterna fungera som en brygga mellan naturvetenskap och ekonomi, för att se till att resurserna används hållbart. Genom att snegla på varor med ett pris kan vi räkna ut ekosystemtjänsternas värde i kronor och ören. Exempelvis kan priset på fisken som växer upp i en grund vik motsvara en del av vikens värde som livsmiljö.

Gynna stödjande och reglerande processer

Genom historien har människor strävat efter att försöka maximera försörjande ekosystemtjänster som mat eller dricksvatten. Det har ofta drabbat naturens förmåga att ge stödjande och reglerande tjänster. Därigenom har vi sågat i grenen vi själva sitter på. Men genom att till exempel förbättra landskapets vattenhållande förmåga och dämma upp våtmarker där gäddorna brukade para sig på våren kan både fisket och dricksvattenförsörjningen gynnas. Med andra ord: satsa pengarna på stödjande och reglerande processer så kommer de försörjande tjänsterna på köpet.

Vissa åtgärder är alltid rätt

Rätt åtgärd ska genomföras på rätt plats, men det finns några åtgärder som
nästan alltid är rätt. Det har att göra med att de stärker naturens gratisarbete,
ekosystemtjänsterna. Våtmarker och fosfordammar minskar mängden näringsämnen, humus och partiklar i vattnet, ger jämnare vattentillgång och minskar risken för både översvämning och torka nedströms. Slingrande vattendrag och tvåstegsdiken är guld värda på grund av sina svämplan, det vill säga ytorna intill vattendraget som svämmar över regelbundet. En annan åtgärd är en av de enklaste: skugga vattnet! Genom att låta lövträd och buskar växa längs stränderna håller sig vattnet lagom svalt och mindre vatten dunstar bort. Löv och grenar som faller ner ger värdefull näring och gömställen åt livet i vattnet.

Tjänster med olika funktioner

Ekosystemtjänster delas in efter vilken funktion de har för vårt välbefinnande.

Försörjande: dricksvatten, mat – till exempel fisk.

Reglerande: vattenrening, klimatreglering med mera.

Stödjande: livsmiljöer för växter och djur.

Kulturella: till exempel naturupplevelser och forskning.

Värdefulla svämplan

I en studie från 2003 värderades ekosystemtjänster som produceras i fungerande svämplan till 130 000 kronor per hektar.

Miljöanpassade flöden bra för ekosystemtjänsterna

Vattenflödet i många vattendrag styrs av vattenkraftsproducenter. De kan välja att hålla kvar mer eller mindre vatten i kraftverksdammarna. Därmed suddas de naturliga variationerna vid till exempel vårflod och sommartorka ut. Det påverkar alla växter och djur som är anpassade för mer varierande flöden. Genom att miljöanpassa vattenflödet kan naturliga processer börja fungera igen. Ju mer naturliga flöden, desto större positiv effekt på ekosystemtjänsterna. Vattenmyndigheterna har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten studerat hur ekosystemtjänsterna gynnas av miljöanpassade flöden. Studien bygger på ett fiktivt exempel där en torrlagd åfåra restaureras med ett så kallat omlöp, stränder och åbotten återställs och ån får ett bestämt minsta vattenflöde så att den inte torkar ut helt.

De positiva effekterna antas bli bland annat minskad erosion, ökad artrikedom av fåglar och bottenlevande djur och ökad rekreation i området. Effekterna är värda mellan 100 och 2 700 kronor per hushåll och år. Det är ett stort spann, men visar att det finns samhällsekonomiska värden i även den här typen av vattenåtgärder.

Nordanstig samverkar för fisket

Nordanstigs kommun har tagit vara på en av kommunens viktigaste tillgångar: fina fiskevatten. Bland annat återställdes flottleder i Bodsjöån så att det kan bli mer vuxen fisk i ån. I ett projekt tillsammans med Hälsinglands övriga kommuner marknadsförs Nordanstig för sportfisketurister. Sedan starten har antalet fiskar ökat stort i bland annat Dyrån. Fler fisketurister har besökt kommunen – i vissa vatten har de köpt tre gånger fler fiskekort.

Fritidsfisket i siffror (2018)

1,3 miljoner svenskar fiskade på sin fritid under 10,9 miljoner fiskedagar. 17 710 ton fisk fångades av fritidsfiskare som lade 9,9 miljarder kronor på sin hobby. Varje år fiskar 800 000 turister i svenska vatten. Det skapar jobb och intäkter i framför allt glesbygd. En studie av fiske i Norrbotten visade att för varje 2 500 kilo fisk som fångades uppstod ett arbetstillfälle, och varje kilo fångad fisk bidrog med 480 kronor i omsättning.

Faunapassage i Svartån

I centrala Västerås har Västerås stad och Mälarenergi byggt en faunapassage i Svartån, förbi dammen vid det gamla Turbinhuset. Förutom att Mälarens fiskar nu kan simma uppströms till nya lekområden gynnas även insekter, fåglar och däggdjur vid vattnet. Passagen blir ett levande klassrum mitt i staden och en plats där Västeråsborna kan stanna upp och lyssna till det nya ljudet av porlande vatten. Dessutom minskar risken för översvämningar. Åtgärden är en del av projektet LIFE IP Rich Waters, som samordnas av vattenmyndigheten i Norra Östersjön och där 35 kommuner, myndigheter, vattenorganisationer och företag samarbetar för fler och bättre vattenåtgärder. Projektet pågår under 7,5 år med finansiering från EU:s miljöprogram LIFE.

Åtgärder som ger genomslag i Storuman

Åtgärderna i Juktån har gett ett genomslag på ekologin när både hydromorfologiska och ekologiska processer återställts till mer naturliga förhållanden. Hydromorfologi beskriver vattnets fysiska karaktär som exempelvis vattenfåran, bottenstruktur och närområde. De ekologiska processerna pågår kontinuerligt och gör att landskapet ständigt förändras.

I Storuman, vid nedre delen av Juktån, finns flera olika åtgärder genomförda. Exemplen är åtgärder som aktörer kan utföra i kraftigt modifierade vattendrag.

  • I Långseleforsen har flottningsverksamheten påverkat huvudfåran genom att de spärrade av flödet och sprängde en ny fåra. En åtgärd är att man med hjälp av trummor lett tillbaka en del av flödet till åns tidigare huvudfåra.
  • Bredselet är uppdämd med hjälp av en tröskel i utloppet. En följd av tröskeln är att finsediment samlats och lagt sig på sandbottnarna, som är åns naturliga bottenstruktur. En annan följd av uppdämningen är att vattenväxter frodats i det låga vattenflödet. Genom att använda vattensimuleringsprogrammet Hydrologic Engineering Centers - River Analysis System (HEC-RAS) har man räknat fram vad en åtgärd av tröskeln skulle bidra till. HEC-RAS låter användaren beräkna hur vattnet svarar på en eventuell åtgärd efter villkor som matas in i systemet. Efter analys av resultaten i vattensimuleringsprogrammet har uppdämningströskeln i Bredselet sänkts med 45 centimeter. Sänkningen har medfört att vattenhastigheterna har ökat, finsedimenten eroderar bort och vattenväxtligheten har minskat.

Kontakt