/

Kommunernas roll

Kommunerna har ett brett uppdrag i svensk vattenförvaltning på lokal nivå, från styrning till praktisk vattenvård. Dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och tillsyn är exempel på kommunernas ansvar.

Illustration: Vy över ett landskap med verksamheter som kan påverka vatten.Kommunerna har tillsyn över och beslutar om tillstånd för alla verksamheter utom de allra största. Det är täktverksamhet, industri, förorenade områden (nedlagd industri), hamnverksamhet, avloppsreningsverk, jordbruk, bensinmack, hästhållning, småbåtshamn, enskilda avlopp, dagvatten, konstgräsplan, VA-ledningsnät, vattenverk och vattenskyddsområde som pekas ut i bilden. Illustration: Tobias Flygar

Sveriges kommuner arbetar på många sätt för bättre vatten. Genom sin miljötillsyn når de många olika verksamheter. Illustration: Tobias Flygar

Flera av de åtgärder som vattenmyndigheterna lägger fram i åtgärdsprogrammet riktar sig till kommunerna. Vissa åtgärder ska också genomföras i samverkan med olika myndigheter. Dessa administrativa åtgärder berör framför allt kommunernas tillsyn av verksamheter som påverkar vatten, långsiktigt skydd av dricksvattenförsörjning och arbetet med översikts- och detaljplanering.

Miljökvalitetsnormerna ska nås

Åtgärderna genomförs bland annat genom beslut enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen och ska leda till att miljökvalitetsnormerna nås. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för kommunerna. Det innebär till exempel att verksamheter som riskerar att försämra vattnets status inte ska få tillstånd från kommunen att genomföra sin verksamhet.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Förslag i databasen VISS

I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS finns miljökvalitetsnormer och förslag på åtgärder som kan förbättra vattenkvaliteten för varje vattenförekomst. Dessa förslag är inte bindande för kommunerna, men kan hjälpa dem i deras roll som verksamhetsutövare.

Kommunerna har stora möjligheter att ägna sig åt praktiskt vattenarbete, till exempel genom att anlägga våtmarker eller att skapa fria vandringsvägar för fisk genom att bygga faunapassager.

Att medverka i, eller stötta till att bilda, vattenråd är ytterligare sätt för kommuner att engagera sig i vattenförvaltning.

Vatteninformationssystem Sverige, VISS Länk till annan webbplats.

Trygga dricksvattnet

Den information om vattenförekomsternas status, påverkan och liknande som tas fram i vattenförvaltningsarbetet kan användas som underlag till vattenförsörjningsplaner.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) rekommenderar vattenförsörjningsplaner på både kommunal och regional nivå. En regional plan är ett verktyg för att samverka om skydd för vatten över kommungränserna och tas fram av länsstyrelserna. De kommunala vattenförsörjningsplanerna går mer in på detaljer.

Planernas viktigaste syften är att tala om var vattenresurserna finns och hur behoven av dricksvatten ser ut. De kan sedan användas som underlag i kommunernas översiktsplaner för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Markanvändning och verksamheter som riskerar att försämra dricksvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs.

Rapporterar till vattenmyndigheterna

Kommunerna rapporterar till vattenmyndigheterna varje år hur arbetet med åtgärdsprogrammet går.

Förutom att vattenmyndigheterna får en återkoppling på hur arbetet går kan kommunerna jämföra sig med varandra.

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Kontakt