Lämna synpunkter

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning.

Tillsammans värnar vi vattnets värden

Det finns flera sätt att lämna synpunkter. När du använder webbenkäten underlättar det vår sammanställning. Vi kan enkelt ta del av dina svar för att bedöma vilka eventuella förändringar vi behöver göra för att förbättra förvaltningsarbetet i distrikten.

När samrådstiden är slut sammanställer vattenmyndigheterna synpunkterna och bedömer vilka eventuella förändringar som behöver göras. Det kan vara någon fråga vi behöver arbeta mer med eller något som behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive distrikt kommer sedan att besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka samt miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Lämna synpunkter senast 30 april 2021

Dina synpunkter ska ha inkommit till vattenmyndigheterna senast 30 april 2021. Tidplanen för att hantera inkommande remissvar är mycket snäv. Vi ger därför inga uppskov för att lämna samrådssvar senare än 30 april. Du kan tycka till om hela eller delar av samrådet. Vi ser helst att du lämnar dina svar via webbenkäten. Ditt svar blir en allmän handling.

Samrådet för vattenkraft som startar den 1 mars och är en del i det större samrådet. Du lämnar in dina synpunkter på samma sätt.

Skicka in synpunkter digitalt

Lämna dina synpunkter digitalt genom att använda den digitala enkäten. Formuläret är uppdelat i flera avsnitt och har flera stödfunktioner. Du kan till exempel spara dina synpunkter och fortsätta senare, du får en sammanfattning av dina synpunkter innan du skickar in dem, du gör enkelt redigeringar från sammanfattningen och du kan spara dina svar som PDF, skicka till en e-postadress eller skriva ut på papper.

Har du svårt att hitta ett passande avsnitt för dina synpunkter kring vattenkraftspåverkade vatten, finns alltid möjlighet att använda avsnitt 7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet.

Skicka in synpunkter via e-post

Vi hoppas att du i första hand använder vår enkät för att skicka in dina synpunkter. Om det inte går, kan du skicka in dina svar via e-post. Ladda gärna ner stöddokumentet i wordformatWord och använd frågorna i dokumentet som grund för dina svar.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Skicka in synpunkter per post

De som inte har tillgång till internet kan skicka in sina handlingar med vanlig post. Det är viktigt att ange diarienummer så att vi vet vilket distrikt svaret gäller. Vi uppskattar att svaren följer samrådsdokumentets disposition. Ta gärna stöd av frågorna i worddokumentet, som finns att ladda ner.Word

Länsstyrelsen Norrbottens län

Samrådssvar dnr 537-14055-2020
Att: Vattenmyndigheten i Bottenviken
971 86 Luleå

Länsstyrelsen Västernorrlands län

Samrådssvar dnr 537-9634-2020
Att: Vattenmyndigheten i Bottenhavet
Nybrogatan 15
871 31 Härnösand

Länsstyrelsen Västmanlands län

Samrådssvar dnr 537-6213-2020
Att: Vattenmyndigheten i Norra Östersjön
721 86 Västerås

Länsstyrelsen Kalmar län

Samrådssvar dnr 537-9478-2020
Att: Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
391 86 Kalmar

Länsstyrelsen Västra Götaland

Samrådssvar dnr 537-47542-2020
Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet
403 40 Göteborg

Lämna synpunkter i VISS

Lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för vattenförekomster direkt i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).länk till annan webbplats

I VISS kan du hitta mycket av det underlag som vattenmyndigheterna har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Underlaget utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till oss eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att vem som helst har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på Länsstyrelsernas diarierlänk till annan webbplats.

Kontakt