2.3 Vattenanvändning i Norra Östersjöns vattendistrikt

Den stora befolkningen innebär att hushållens sammanlagda vattenuttag är störst i landet. 36 procent av allt vatten som används av hushållen i Sverige används i Norra Östersjön.

Båtar i Västerås småbåtshamn.

Västerås småbåtshamn

Av det vatten som används av hushållen i distriktet kommer cirka 91 procent från kommunala vattenverk. Resterande nio procent tas från enskilda vattentäkter där permanentboende utan kommunal anslutning står för den övervägande delen. Den övervägande delen av det uttagna vattnet är ytvatten, endast nio procent tas från grundvatten.

Norra Östersjön är det vattendistrikt som har lägst andel enskilda avlopp, cirka nio procent. Under 2000-talet har antalet enskilda avlopp ökat i distriktet medan antalet nationellt sett har minskat.

I jämförelse med andra distrikt har Norra Östersjön en låg vattenanvändning för andra sektorer i samhället än hushållen. Det beror till stor del på att näringslivet i distriktet till stor del är tjänstebaserat. År 2016 sysselsatte tjänstesektorn i distriktet cirka 1,5 miljoner personer och gav ett förädlingsvärde på 410 000 kronor per capita. Norra Östersjöns distrikt har även högst andel bruttoregionalprodukt (BRP) per capita i Sverige.

Kontakt