Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist

Torr mark med gles
växtlighet. I bakgrunden ett vattentorn och hus som håller på att byggas.

Foto: mostphotos.com

Vattenbrist och torka har blivit allt mer vanligt. I förlängningen kan vattenbrist bli ett allvarligt hot mot samhället. Därför har vattenmyndigheterna nu arbetat fram delförvaltningsplaner för de fem vattendistrikten.

Dessa delförvaltningsplaner är de första i sitt slag i Sverige. Södra Östersjöns vattendistrikt är det distrikt som längst känt av problemen med vattenbrist och torka, och arbetet med planerna startades därför där. Delförvaltningsplanerna är framtagna som en ny del av vattenförvaltningens arbete inför perioden 2021-2027.

Under arbetet med delförvaltningsplanerna har det blivit tydligt att det behövs bättre kunskap om vattenuttagen. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en viss vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om vattentillgången i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov.

För att förutsäga en kommande bristsituation på till exempel dricksvatten är information om opåverkade vattenförekomster inte tillräcklig.

Delförvaltningsplanerna behandlar inte de problem som kan uppkomma ett specifikt år utan är långsiktig, och syftar till att få kunskap om varför det blir vattenbrist och visa på åtgärder.

Länkar till förslagen till delförvaltningsplaner

Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka i Bottenvikens vattendistrikt

Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka i Bottenhavets vattendistrikt

Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka i Norra Östersjön vattendistrikt

Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka i Södra Östersjöns vattendistrikt

Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka i Västerhavets vattendistrikt

Kontakt