/

Publiceringsdatum:

Övervakning ger en tydligare bild av hur vattnet mår

En av de stora utmaningarna i Bottenvikens vattendistrikt är fysiska förändringar av våra vattenmiljöer. Samtidigt görs en hel del arbete för att komma till rätta med problemen. I det kommande arbetet med att statusklassificera sjöar, älvar och andra vattendrag är det viktigt att all data finns tillgänglig för att kunna ingå i bedömningarna av påverkan och nuvarande status.

Utmaningarna i Bottenvikens vattendistrikt är flera. Sjöar och vattendrag är utsatta för påverkan från olika håll och det finns även konflikter mellan olika intressen. I Bottenvikens vattendistrikt har vi bland annat påverkan från skogsbruk, industrier, vattenkraft och tidigare flottning.

Den fysiska påverkan som vattenkraftverk, dammar och skogsbruk utgör, påverkar även den biologiska mångfalden negativt. Många växt- och djurarter påverkas av att vattendrag inte får flöda fritt eller att vattenståndet inte kan variera naturligt och utdikningar av skogsmark gör att våta livsmiljöer försvinner.

Kommande statusklassificeringar

I kommande arbete med att statusklassa alla distriktets vattenförekomster använder Vattenmyndigheten data från övervakning som rapporterats in till nationella datavärdar. Övervakningar av vattnen har olika syften och utformning, vilket gör att bara en viss del av det insamlade materialet kan användas i arbetet med att statusklassificera vatten.

Vi är beroende av flera aktörers miljöövervakning i våra bedömningar. En stor del av den data som används som underlag till statusklassificeringen kommer från de nationella övervakningsdatabaserna. Denna övervakningsdata är sällan utformad efter vattenförvaltningens behov och det kan ofta vara till stor hjälp om data även från andra aktörer kan göras tillgänglig för oss, berättar Johanna Söderasp vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

Övervakning ger även information om hur vattnets tillstånd förändras över tid. Mätningar som görs under längre tidsperioder kan visa på förändringar som orsakats av oss människor eller om den beror på en naturlig variation. Det är även här det går att utläsa effekter av de åtgärder som är genomförda. Många som arbetar med vattenförvaltning eller med Sveriges miljömål, ser att återhämtningen i miljön sker långsamt.

Det återstår mycket arbete innan vattenförekomster med sämre än god status uppnår miljökvalitetsnormerna. Samtidigt är det av största vikt att alla genomförda åtgärder synliggörs och här kan flera aktörer bidra, uppmanar Johanna Söderasp.

Kontakt