/

H

                        K                        Å    Ö 

HARO

Förkortning av huvudavrinningsområde.

Hundraårsflöde och tvåhundraårsflöde

Det flöde av vatten som på en viss plats i vattendraget statistiskt sett inträffar i genomsnitt en gång på hundra/tvåhundra år. Detta är viktig information, bland annat för frågor kring vattenkraft och översvämningsrisk.

Hydrografiska villkor

Information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden. Dessa kan leda till ändrade livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av vattenmiljön.

Hydrologiska processer

Förlopp som har med vattnets flöden och kretslopp att göra, till exempel nederbörd, avdunstning och avrinning.

Hydromorfologi

Hydromorfologi förkortas HYMO.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Stödfaktorer till de biologiska kvalitetsfaktorerna och används endast i statusklassificeringen om både de biologiska och fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorerna klassificerats som hög status. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är: konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiska tillstånd.

Hydrologisk regim

Den kvalitetsfaktor som beskriver vattenflödet och förändringar i vattenståndet i sjöar och vattendrag. I kustvatten motsvaras detta av hydrografiska villkor som beskriver till exempel tidvatten och strömmar.

Hög status/potential

Se ekologisk status/potential

Kontakt