/

P

                        K                        Å    Ö 

PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)

PAH, även kallad polyaromatiska kolväten, är en grupp av flera hundra organiska föreningar som är uppbyggda av kol och väte. Dessa bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt. PAH finns exempelvis i orenade industriavgaser, tjära och tobaksrök.

PBT-ämnen

Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och giftiga. Detta är ämnen som är extra problematiska i miljön. Att ämnen är långlivade innebär att de är svåra att bryta ner och därför har lång halveringstid i miljön. Ämnen som är bioackumulerande ansamlas i biologisk vävnad i ekosystemet, till exempel i djur och människor. För att klassificeras som PBT-ämne ska ett ämne uppfylla alla tre kriterierna. Några av de prioriterade ämnena är klassificerade som PBT-ämnen. Vilka dessa är anges i Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2015:25, bilaga 6, tabell 1 Länk till annan webbplats..

PBDE

Bromerade flamskyddsmedel med stor spridning i miljön. Utgörs av Bromerade difenyleter med varianterna 28, 47, 99, 100, 153 och 154 i enlighet med bilaga 6 (gränsvärden för kemisk ytvattenstatus) i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus Länk till annan webbplats..

PFAS (Perfluorerade alkylsyror)

Ett miljögift som varken löser upp sig i vatten eller i fett. Det är dessutom motståndskraftigt mot syra och bas vilket gör det mycket svårnedbrytbart i naturen.

PFOS (Perfluoroktansulfonat)

Ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. Inom EU är PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS förbjudna, med vissa undantag. PFOS ingår även i Stockholmskonventionen för persistenta organiska miljögifter samt i FN:s luftvårdskonvention (LRTAP). Detta har medfört att användningen av PFOS minskat, även om det fortfarande tillverkas.

Prioriterade farliga ämnen

Ett urval av de prioriterade ämnena har definierats som prioriterade farliga ämnen. Ett mål med vattendirektivet är att utsläpp och spill av dessa ämnen ska upphöra eller stegvis elimineras. Vilka ämnen som fastställts som prioriterade farliga ämnen anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och beskrivs också i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25, bilaga 6, tabell 1 Länk till annan webbplats..

Prioriterade ämnen

De ämnen som ingår i klassificeringen av kemisk ytvattenstatus. Vilka ämnen som ingår i de prioriterade ämnena, samt miljökvalitetsnorm för dessa, anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och 2008/105/EG, och är implementerat i Svensk lagstiftning genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25, bilaga 6 Länk till annan webbplats..

Påverkanskälla

Vad som orsakar miljöproblemet, som till exempel övergödning, miljögifter och främmande arter.


Kontakt