/

Vattenmyndigheternas uppdrag

Vattenmyndigheternas uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv. För oss i Sverige är det en självklarhet att få friskt rinnande vatten direkt ur kranen. Men tillgången till rent vatten kräver ett gemensamt och omfattande arbete både inom och utanför Sverige.

Vad gör vattenmyndigheterna?

Vattenmyndigheterna ska förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom respektive vattendistrikt. Det innebär bland annat att vattenmyndigheterna:

  • Reviderar förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vattendistriktet.
  • Beslutar om miljökvalitetsnormer
  • Samordnar vattenförvaltningsarbetet inom distriktet.
  • Samverkar nationellt, regionalt och lokalt med berörda parter inom vattenförvaltningen.
  • Lämnar uppgifter till Havs- och Vattenmyndigheten för vidare rapportering till Europeiska kommissionen.

Vi har tre verktyg för arbetet med att förvalta Sveriges vatten:

  • Förvaltningsplan
  • Miljökvalitetsnormer
  • Åtgärdsprogram

Dessa tre verktyg hänger ihop och revideras inför varje sexårscykel. Innan förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram beslutas pågår ett samråd under ett halvår. Då är alla, såväl privatpersoner som organisationer och myndigheter, välkomna med synpunkter.

EU:s vattendirektiv

Organisation

Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Det finns fem vattendistrikt i Sverige: Bottenhavets vattendistrikt, Bottenvikens vattendistrikt, Norra Östersjöns vattendistrikt, Södra Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt.

I varje vattendistrikt finns en vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut.

Symbol teckenspråkstolkning. Svenskt teckenspråk

Kontakt