/

U

                        K                        Å    Ö 

Utgångspunkt för att vända trend

Procentandel av riktvärde för grundvatten, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2, 4 §§ 4 miljöbalken. Vid denna nivå ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att vända betydande, ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer.

Utlakning

Process där näringsämnen eller metaller frigörs från partiklar i marken och rinner ut i vattnet.

Utsjö

Vattnet i havet utanför kust och öar.

Kontakt