/

G

                        K                        Å    Ö 

God status/potential

Se ekologisk status/potential

GROT/grot

Förkortning för grenar och trädtoppar som är det spill som uppstår när man har kapat trästockar vid slutavverkning av skog.

Grundvatten

Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen, som är den del av marken där alla porer och sprickor är helt fyllda med vatten.

Grundvattenbildning

Tillförsel av vatten till den mättade zonen i marken.

Grundvattenförekomst

En avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer.

Gränsvatten

Tre svenska distrikt, Bottenviken, Bottenhavet och Västerhavet delar vatten med Norge. Länderna har tillsammans tagit fram en strategi för arbetet med dessa så kallade gränsvatten för att samordna statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram.

Gynnsam bevarandestatus

Ett begrepp som beskriver det tillstånd som ska uppnås för en naturtyp/livsmiljö eller en art för att de ska kunna finnas kvar långsiktigt. Begreppet används för naturtyper och arter som pekats ut som särskilt värdefulla inom ramen för det europeiska nätverket Natura 2000.

Kontakt