/

Projekt

Det finns ett stort behov av att ta fram nya modeller för arbete inom vattenförvaltningen. Ett sätt att driva utveckling framåt är att arbeta i olika projekt, som vi ofta genomför tillsammans med andra myndigheter eller organisationer. Här kan du läsa om projekt vi deltar i.

LIFE IP Rich Waters

Syftet med LIFE IP Rich Waters är att effektivisera arbetet för att genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Det ska också bidra till att EU:s vattendirektiv drivs igenom i hela Sverige.

Projektet ska:

 • minska övergödning
 • minska påverkan av miljögifter
 • skapa fria vandringsvägar för fisk
 • stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering

Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Projektet pågår från 2017-2024.

LIFE IP Rich Waters Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GRIP on LIFE IP

Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt deltar i Grip on Life IP. Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Det handlar om att återställa och säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet. 27 parter deltar i projektet, däribland länsstyrelser, skogsägarföreningar, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd. Projektet pågår 2018-2023.

Grip on Life IP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Full koll på våra vatten

Full koll på våra vatten är ett samverkansprogram mellan Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och vattenmyndigheterna. Programmet syftar till att förbättra övervakningen av miljöståndet i grund- och ytvatten för att kunna förvalta våra vatten på bästa sätt.

Full koll på våra vatten Länk till annan webbplats.

Två länder - én elv

Projektet handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som rinner genom två länder. Det ska skapa förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet. Vattenmyndigheten i Västerhavet bidrar med kompetens för att utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av de förslag som tas fram i projektet.

Tidigare projekt

Water Co-Governance

I EU:s vattendirektiv framgår det tydligt att samarbete på lokal nivå är nödvändigt för att nå bra vattenkvalitet. I projektet Water Co-Governance undersöks hur det lokala arbetet hos tre vattenråd längs västkusten kan bli ännu bättre. Projektet har bland annat mynnat ut i en verktygslåda för bättre samverkan kring vattenfrågor. Projektet pågick 2014-2021

Water Co-Governance Länk till annan webbplats.

Waterdrive

Målet med projektet är att minska näringsläckaget till Östersjön med minst 30 procent. Målet ska nås genom att öka takten med att utföra åtgärder mot övergödning på lokal nivå i östersjöregionen. Detta ska göras genom utökad samverkan med partners på olika nivåer inom vattenförvaltningen i alla länder runt Östersjön, inklusive Ryssland. Vattenmyndigheten Södra Östersjön är en utav flera svenska partners och bidrar med dataunderlag och erfarenheter gällande samverkan. Projektet pågick 2019-2021.

Pilotprojekt Ljungan

Ljungan är en utbyggd norrlandsälv och det har genomförts ett pilotprojekt för att titta närmare på frågor som rör den nationella planen för vattenkraft. Projektet är ett gemensamt arbete i Bottenhavets vattendistrikt där vattenkraftens miljöfond är projektägare och övriga deltagare är vattenregleringsföretagen, kraftbolag samt länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. Omprövningen utgår från avrinningsområden och kommer att genomföras under en tjugoårsperiod. Syftet är att vattenkraften ska få moderna miljövillkor.

LEVA - Lokalt engagemang för vatten

Vattenmyndigheterna genomför tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Jordbruksverket och Lantbrukarnas riksförbund LRF, regeringsuppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”. Under åren 2018-2020 får 20 pilotområden i Sverige närmare 37 miljoner i bidrag för att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

LEVA - Lokalt engagemang för vatten Länk till annan webbplats.

GrönNano 3

Vi medverkade i Vinnova-projektet GrönNano 3, som drevs av Luleå tekniska universitet. Målet var att utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering och därmed bidra till attraktiva städer, renare vattendrag och bättre livsmiljöer. Vi medverkade i ett arbetspaket om bedömning av hur byggnadsmaterial påverkar dagvattenkvalitet och den miljöpåverkan som det kan orsaka. Vår roll var en dialogpart angående behovet och implementering av resultaten. Den tredje projektetapp pågick 2018-2020.

GrönNano 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KustHyMo

Arbetet handlade om att beskriva hur fysiska förändringar i vattnet har påverkat livsmiljön för organismer i eller i närheten av, landets kustvatten. HyMo står för hydromorfologi. Projektet pågick 2016-2019.

Slutrapport för projektet KustHYMO

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

I projektet deltog Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län och Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt och pågick 2010-2016.

Det finns många olika värden vid vattendrag som staten och enskilda ska ta hänsyn till i samband med åtgärder i och vid vattendrag, däribland kulturmiljön. Målet med projektet var att få bättre kunskap om kulturhistoriska värden vid vattendrag. Vi sammanställde kunskap, inventerade och dokumenterade. Länsstyrelserna jobbade också med att utveckla sina tvärsektoriella arbetssätt. Syftet var att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendragen ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv.

Projektet gjordes i samarbete med andra länsstyrelser i ett motsvarande projekt i Västerhavets vattendistrikt som kallades "VaKul".

Tillsammans tog länsstyrelserna fram mycket ny kunskap om kulturmiljöer vid vattendragen.

Slutrapport med resultat och beröringspunkter mellan vattenförvaltning och kulturmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid båda projektens slutkonferens 2016 diskuterades även viktiga frågor för framtiden.

Dokumentation av slutkonferens Länk till annan webbplats.

Kontakta respektive länsstyrelse för att få tillgång till rapporter och kartbilagor.

Projekten har finansierats av länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt.

Projektet bestod av tre delar

 1. Förstudie
 2. Kunskapsöversikter per huvudavrinningsområde/kustområde
  I kunskapsöversikterna sammanställde länsstyrelserna befintlig kunskap om vattenkvalitet, naturvärden och kulturmiljövärden i text och kartor och gav förslag på vilken ny kunskap om kulturmiljöer som behövdes.
 3. Strategisk kunskapsuppbyggnad
  Framtagande av ny kunskap om kulturmiljöer som berörs av vattenförvaltningens åtgärder. Fältinventeringar, arkivstudier, dokumentation och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag.

Uppdrag

Utredning om vattenfrågorna i plan- och bygglagen

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör vid Bottenvikens vattendistrikt är särskild utredare för utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande.

Utredningen ska förenkla och förtydliga sättet miljökvalitetsnormer för vatten får genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Bakgrunden till utredningen är EU:rättens krav enligt ramdirektivet för vatten, klimatförändringarna och de ökade nederbördsmängderna som leder till att dagvattenmängderna ökar. Vattenmängderna kan förorsaka översvämningar som i sin tur kan leda till skador på den byggda miljön men även påverka grundvattenförekomsters kvalitet.

Resultatet av utredningen ska underlätta kommunernas tillämpning av lagkraven i plan- och bygglagen. Utredningen ska även se över de verktyg som kommunerna har idag och behöver, för att säkerställa kraven på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 20 juni 2023.

Kontakt