/

T

                        K                        Å    Ö 

Tillförlitlighetsklassificering

En bedömning av hur tillförlitlig en statusklassificering är. Bedömningen baseras bland annat på hur mycket dataunderlag som finns och hur säkert underlaget är.

Tillförlitligheten bedöms enligt en skala från 0 till 3.
0 = information saknas
1 = låg tillförlitlighet
2 = medelgod tillförlitlighet
3 = mycket god tillförlitlighet

Tröskelvärde

Gränsvärde för exempelvis tillförsel av näringsämnen, där påverkan anses vara betydande om tröskelvärdet överskrids.

Kontakt