/

Regeringsuppdrag

Här hittar du information om de regeringsuppdrag vi arbetar med. Hör av dig till respektive kontaktperson om du vill veta mer.

Tillgängliggöra underlag för åtgärder mot övergödning

Vattenmyndigheterna arbetade under förra förvaltningscykeln (2009–2015) fram ett underlag inom övergödningsområdet för att kunna beräkna åtgärdsbehov och kostnadseffektiva åtgärder. Förutom vattenmyndigheternas åtgärdsunderlag tar också andra myndigheter fram olika underlag som är användbara för åtgärdsarbete riktat mot övergödning.

Syftet med regeringsuppdraget om att tillgängliggöra underlag för åtgärder mot övergödning är att identifiera, uppdatera och tillgängliggöra dessa underlag, för att rätt åtgärd ska göras på rätt plats, det vill säga att den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder görs i ett specifikt avrinningsområde. Uppdraget genomfördes 2018-2020.

Under arbetet sammanställde vi materialet i kartor. Dem kan du se här:

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning Länk till annan webbplats.

Övergödningskartan Länk till annan webbplats.

Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen

I 2017 års regleringsbrev fick de länsstyrelser som är vattenmyndigheter i uppdrag av regeringen att se över om det finns ytterligare vattenförekomster där förutsättningarna för tillämpning av 4 kap. 3, 9 och 10 §§ i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. Det gäller förklarande av en vattenförekomst som kraftigt modifierad eller konstgjord (3 §), tidsfrist för att nå god vattenstatus (9 §) och undantag från att nå god vattenstatus (10 §). Uppdraget genomförs under perioden 2017–2019 i samverkan mellan de fem vattenmyndigheterna. 

Rapporter

Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen Pdf, 1.9 MB.

DELRAPPORT 2 – för året 2018 Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen Pdf, 1.6 MB.

Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen. Delrapport 3 för året 2019 och slutrapport Länk till annan webbplats.

Översyn av indelning av ytvatten i vattenförekomster

Vattenmyndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ändringar av indelningen i ytvattenförekomster och att redovisa hur beslut om indelning i ytvattenförekomster har tillämpats i några andra länder, däribland Norge, Finland och Italien. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter som länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och SMHI.

Målsättningen är att vid tidpunkten för rapporteringen av regeringsuppdraget i juli 2020 ha en klar bild av om, och i så fall vilka, principiellt viktiga ändringar i indelningen som behövs. Därefter startar arbetet med att göra de justeringar av vattenförekomstindelningen som behövs inför den kommande förvaltningscykeln år 2022-2027.

Vill du ta del av rapporten, kontakta Vattenmyndigheten.

Kontakt