/

O

                        K                        Å    Ö 

Omlöp

En naturliknande vattenväg som anläggs i låg lutning, cirka 1-2 procent, vilket innebär att alla fiskarter och även bottenlevande djur kan simma eller ta sig upp förbi hindret.

Operativ övervakning

Är till för att statusklassificera vatten som är så påverkade av människan att de riskerar att försämras eller att inte ha tillräckligt bra tillstånd, eller som följer upp effekter av de åtgärder som man genomför. Den operativa övervakningen är anpassad efter vilken påverkan det är frågan om och var den kommer ifrån eller var åtgärderna sätts in. Det gäller både yt- och grundvatten.

Otillfredsställande status/potential

Se ekologisk status/potential

Kontakt