/

Publiceringsdatum:

Nytt planeringsunderlag för kommuner

Vattenmyndigheterna kan nu presentera ett nytt planeringsunderlag som kompletterar de kartbaserade digitala åtgärdsunderlagen (Story maps). Det nya underlaget består av en Excelfil som är tänkt att stödja kommunerna i planeringen av sina åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

I början av nuvarande förvaltningscykel tog vattenmyndigheterna fram kartbaserade åtgärdsunderlag i verktyget Story Maps (”berättande kartor”) inom ett tiotal verksamhetsområden, till exempel vattenförsörjning, fysisk planering och miljöfarlig verksamhet. Huvudsyftet med dessa kartbaserade åtgärdsunderlag är att underlätta för framför allt kommuner och länsstyrelser att genomföra sina åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Vi har nu kompletterat de underlagen med ett Exceldokument som innehåller riskbedömningar i tabellform gällande övergödning och miljögifter i både grund- och ytvatten. Dokumentet ger en detaljerad bild över vilka vattenförekomster i en kommun som behöver åtgärdas och vilka miljöproblem det gäller. Även vattenskyddsåtgärder ingår.

I väntan på nästa VISS

En av initiativtagarna till Excelfilen är Are Vallin på Södra Östersjöns vattendistrikt.

– Vi vet att det inte är helt lätt att få ut den information man är intresserad av i VISS. En av anledningarna till det är enkel – VISS är helt enkelt inte utformat för att kunna få all information om en vattenförekomst på ett bräde. Nya VISS som vi utvecklar denna cykel kommer förbättra situationen. Till dess behöver vi hitta andra lösningar. säger han.

– Underlaget kan för en del kommuner visa att det handlar om få vattenförekomster som behöver åtgärdas. För andra kan åtgärdsarbetet omfatta alla kommunens vattenförekomster och mer komplexa orsakssamband. Det är då en stor utmaning att planera för och hinna genomföra all den tillsyn som skulle behöva genomföras. Förhoppningen är att underlaget åtminstone kan underlätta för tjänstepersoner att visa och förklara internt inom organisationen omfattningen av det åtgärdsarbete som krävs.

Du hittar den nedladdningsbara filen (25MB stor) dels på vattenmyndigheternas hemsida Länk till annan webbplats., dels på en egen Story Map i de digitala åtgärdsunderlagen. Länk till annan webbplats.

Kontakt