/

Referensgrupp

För att få en hög kvalitet och bred förankring av vattenförvaltningsarbetet samt en god uppslutning kring de beslut som fattas av vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt, finns en referensgrupp med personer med spetskompetens inom viktiga vattenanknutna intressen i regionen.

Referensgruppens uppgift i Bottenvikens vattendistrikt

Referensgruppsmötena är ett tillfälle att föra dialog om frågor som rör vattenförvaltning. Ett möte kan även fungera som ett forum mellan de deltagande organisationerna.

Referensgruppen i Bottenvikens uppgift är att:

 • Bistå vattendelegationen och vattenmyndighetens kansli med synpunkter och råd i arbetet med att utveckla en bra och väl förankrad vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt.
 • Ge synpunkter ur ett användar- eller intressentperspektiv.
 • Stödja arbetet som specialister inom sina verksamhets- eller kunskapsområde.
 • Ta del av, vidarebefordra och förankra information om arbetet inom sina organisationer.

Bottenvikens vattendistrikts referensgrupp har en bred representation från länets olika aktörer

Representanterna i referensgruppen företräder ett verksamhets- eller intresseområde och deltar utifrån sina sakområden och kunskaper för att tillsammans spegla de aktörer som kan komma att påverkas av vattenförvaltningens arbete.
Följande instanser är representerade i gruppen:

 • Kommuner
 • Skogsbruk
 • Trafik
 • Metallindustri
 • Vattenkraft
 • Areella näringar
 • Naturvård

Representanter i gruppen bör vara väl insatta i vad deras samhällssektor eller bransch har för position och argumentation nationellt och regionalt i olika vattenanknutna frågor samt framföra dessa i arbetet.

Vill du bli en representant i referensgruppen kontaktar du Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt via Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se

Referensgruppens medlemmar

En referensgrupp är normalt ingen formell grupp utan en samlingsbenämning för individer som på olika sätt stödjer ett projekt eller annan form av verksamhet. En referensgrupp kan bestå av personer som verksamheten behöver för att inhämta kunskap och kompetens. Medlemmarna i en referensgrupp arbetar inte aktivt i verksamheten och har heller ingen formell beslutanderätt.

Kontakt