/

Vattendelegationen Bottenhavet

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Gruppfoto på nio personer, varav de främsta fyra sittande i varsin karmstol. Bakom dem står de övriga fem.

Bottenhavets vattendelegation. Övre raden: Anna Carlsson, Lennart Lindström, Mats Bergmark, Malin Svanholm, Jan Lahenkorva. Nedre raden: Elisabet Andersson, Berit Högman, Bengt Blomqvist, Catharina Ekelund. Johan Andersson och Veronica Lauritzsen saknas Foto: Fredrik Forsgren

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. I Bottenhavets vattendistrikt är Västernorrlands landshövding Berit Högman ordförande. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte 19 oktober 2022

Protokoll Pdf, 177.4 kB.

Möte 25 augusti 2022

Protokoll Pdf, 167 kB.

Möte 15 juni 2022

Protokoll Pdf, 182 kB.

Möte 15 mars 2022

Protokoll Pdf, 169.9 kB.

Möte 30 november 2021

Protokoll och bilagor Pdf, 334.6 kB.

Möte 20 oktober 2021

Protokoll Pdf, 143.5 kB.

Möte 12 oktober 2021

Protokoll Pdf, 149.9 kB.

Möte 2 september 2021

Protokoll Pdf, 153.8 kB.

Möte 17 juni 2021

Protokoll Pdf, 179.9 kB.

Möte 17 februari 2021

Protokoll Pdf, 158.1 kB.

Möte 9 december 2020

Protokoll Pdf, 146.9 kB.

Vill du läsa äldre protokoll? Skicka e-post till diariet.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Är regionråd för Region Gävleborg och vill som en företrädare för invånarna i sitt län bidra med det politiska perspektivet i vatten- och miljöfrågor. Genom att sitta i vattendelegationen vill han bidra till att få en bra balans mellan miljö och samhällsnytta inom vattenförvaltningen.

Arbetar som vd för Sydkraft Hydropower AB och har vattenkraft som sitt specialistkompetensområde i delegationen men han är även allmänt intresserad av miljö- och samhällsfrågor. Han är utbildad jurist och hann med några år i domstolsväsendet innan det blev vattenkraft för hela slanten. Ser uppdraget som beslutsfattare inom vattenförvaltningen såväl hedrande och stimulerande som förpliktande. Helhetssyn och ett stort mått av klokskap måste genomsyra området.

Har drygt 40 års erfarenhet, varav över 25 i ledarposition, av miljömyndighetsarbete, både kommunalt och statligt. Numera nybliven pensionär. Tillsyn, prövning, planering och information inom områden som miljöskydd, vattenförvaltning, fiskeförvaltning, kalkning och förorenade områden är bara några exempel på hennes tidigare arbetsuppgifter. Det som lockar henne att sitta i vattendelegationen är att kunna bidra med pragmatisk kunskap i vattenförvaltning och fatta beslut som ger tydliga ramar för de som praktiskt arbetar med att uppfylla vattendirektivet.

Arbetar som chef för förebyggande avdelningen på Medelpads räddningstjänstförbund. Han har erfarenhet av att driva vatten- och miljöfrågor i samhället liksom att hantera och förebygga naturolyckor, något han tror kan komma till pass i vattendelegationen. I botten är han hydrogeolog och har bland annat arbetat med dammbyggnation och kommunal VA-försörjning. Samordnare på regeringskansliet för vattenresursfrågor i klimat- och sårbarhetsutredningen står också på meritlistan.

Arbetar som avdelningschef för miljö- och samhällsplanering på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ansvarar där bland annat för vattenverksamhet, miljöprövning, förorenade områden och fiske. Tidigare har hon varit miljöinspektör och miljöchef i flera kommuner runtom i landet samt miljösamordnare och hållbarhetschef på kommunalt VA-bolag. Hon vill att samhället ska arbeta tillsammans för att följa vattendirektivet och att länsstyrelsens resurser används på bästa sätt för att få positiva effekter i miljön. Genom att sitta i vattendelegationen vill hon också öka förståelsen för vattenförvaltningens regelverk hos kommunerna.

Är ekolog på Skogsstyrelsen där hon bland annat arbetar med att anpassa myndighetens verktyg för att införliva vattenförvaltningsfrågor i verksamheten. Hon har tidigare disputerat i ekologisk botanik med fokus på spridningsprocesser av växter på Norrlandsälvarnas stränder. Något som driver henne i vattendelegationens arbete är att få fler att se vattendirektivet som ett stöd, snarare än ett hinder. Hon anser att det varit för mycket fokus på vattenförvaltningens inbyggda byråkrati vilket skymmer genomförandet av åtgärder för bättre vatten.

Kallar sig både pensionär och miljökonsult med undersökning och utredningar av miljötillståndet i svenska vatten och medverkan i tillståndsärenden i bagaget. Han har examen i både kemi och biologi och vill bidra till delegationens arbete med sin kompetens om just kemiska och biologiska förhållanden i svenska vatten.  Hans drivkraft att sitta med i delegationen är att få medverka till att vattendirektivet implementeras och används i Sverige på ett relevant och ansvarsfullt sätt både för miljö och samhället.

Som länsråd i Gävleborg, har hon bred erfarenhet av länsstyrelsernas förvaltningsuppdrag. Hon har sedan tidigare kunskaper om vattenmiljöer då hon är disputerad biolog och hon har även arbetat för ett energibolag kring vattenkraftproduktion.

Johan Andersson är kommunalråd i Sollefteå kommun som brinner för vattenfrågor och att finna balans mellan olika intressen i vattnen.

Regionpolitiker Västernorrland.

Kontakt