/

Vattendelegationen Bottenhavet

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. I Bottenhavets vattendistrikt är Carin Jämtin ordförande. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte 13 mars 2024

Protokoll Pdf, 182.2 kB.

Möte 29 november 2023

Protokoll Pdf, 179.5 kB.

Möte 25 oktober 2023

Protokoll Pdf, 153.8 kB.

Möte 24 augusti 2023

Protokoll Pdf, 156.9 kB.

Möte 13 juni 2023

Protokoll Pdf, 164.8 kB.

Möte 16 mars 2023

Protokoll Pdf, 156 kB.

Möte 7 december 2022

Protokoll Pdf, 209.3 kB.

Möte 19 oktober 2022

Protokoll Pdf, 177.4 kB.

Möte 25 augusti 2022

Protokoll Pdf, 171.8 kB.

Möte 15 juni 2022

Protokoll Pdf, 182 kB.

Vill du läsa äldre protokoll? Skicka e-post till diariet.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Carin Jämtin är i egenskap av landshövding i Västernorrlands län även ordförande i vattendelegationen.

Arbetar som biträdande chef för vattenenheten på Länsstyrelsen i Jämtlands län. Har där verksamhetsansvaret för enhetens miljöanalysdel, där bland annat miljöövervakning, dricksvattenförsörjning och vissa delar av vattenförvaltning ingår. Är i grunden geovetare med inriktning på hydrogeologi och har disputerat inom mark- och vattenteknik på KTH. Har jobbat i många år med grundvatten inom vattenförvaltning, miljömål och miljöövervakning och hoppas kunna bidra med den kompetensen till vattendelegationen. Samverkan och vattenfrågor inom samhällsplaneringen är andra delar som jag gärna sätter högt på agendan.

Andreas är disputerad biolog (limnolog) och har sedan 2007 i huvudsak har arbetat som miljökonsult, sedan 2020 i eget bolag. Han har bred erfarenhet av ytvattenfrågor, men är specialiserad på påverkansanalyser avseende gruvnäring, vattenkraft och kommunal verksamhet (t.ex. ARV). Anlitas idag i huvudsak som beställarstöd i tillståndsärenden och som specialist åt olika branschorganisationer, men även av mindre organisationer t.ex. för projektledning av restaureringsåtgärder och anläggande av fiskhabitat. Som vattendelegat hoppas han kunna bidra med nya perspektiv på arbetet med vattenförvaltningen och de vardagliga utmaningar som följer av Vattendirektivet.

Bengt Blomqvist arbetar som vd för Sydkraft Hydropower AB och har vattenkraft som sitt specialistkompetensområde i delegationen men han är även allmänt intresserad av miljö- och samhällsfrågor. Han är utbildad jurist och hann med några år i domstolsväsendet innan det blev vattenkraft för hela slanten. Ser uppdraget som beslutsfattare inom vattenförvaltningen såväl hedrande och stimulerande som förpliktande. Helhetssyn och ett stort mått av klokskap måste genomsyra området.

Arbetar nu som Avdelningschef på Länsstyrelsen Gävleborg vid Avdelningen för miljö. Avdelningen bedriver tillsyn och prövning inom vattenverksamhet, fiske, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, avfallshantering samt länets arbete med den Nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Ansvarar även för Gävleborgs läns regionala miljömålsarbete, bekämpning av invasiva arter samt uppföljning av miljöanalyser. Avdelningen driver både små och större projekt för att restaurera vattendrag samt att återställa våtmarker.

Arbetar som chef för förebyggande avdelningen på Medelpads räddningstjänstförbund. Han har erfarenhet av att driva vatten- och miljöfrågor i samhället liksom att hantera och förebygga naturolyckor, något han tror kan komma till pass i vattendelegationen. I botten är han hydrogeolog och har bland annat arbetat med dammbyggnation och kommunal VA-försörjning. Samordnare på regeringskansliet för vattenresursfrågor i klimat- och sårbarhetsutredningen står också på meritlistan.

Arbetar som avdelningschef för miljö- och samhällsplanering på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ansvarar där bland annat för vattenverksamhet, miljöprövning, förorenade områden och fiske. Tidigare har hon varit miljöinspektör och miljöchef i flera kommuner runtom i landet samt miljösamordnare och hållbarhetschef på kommunalt VA-bolag. Hon vill att samhället ska arbeta tillsammans för att följa vattendirektivet och att länsstyrelsens resurser används på bästa sätt för att få positiva effekter i miljön. Genom att sitta i vattendelegationen vill hon också öka förståelsen för vattenförvaltningens regelverk hos kommunerna.

Är ekolog på Skogsstyrelsen där hon bland annat arbetar med att anpassa myndighetens verktyg för att införliva vattenförvaltningsfrågor i verksamheten. Hon har tidigare disputerat i ekologisk botanik med fokus på spridningsprocesser av växter på Norrlandsälvarnas stränder. Något som driver henne i vattendelegationens arbete är att få fler att se vattendirektivet som ett stöd, snarare än ett hinder. Hon anser att det varit för mycket fokus på vattenförvaltningens inbyggda byråkrati vilket skymmer genomförandet av åtgärder för bättre vatten.

Kommunalråd (V) Åre kommun.

Gruppchef VA-verk/VA-nät för Nodava norra Idre och Särna.

Oppositionsråd (C) Kramfors kommun.

Kontakt