/

Vattendelegationen Bottenhavet

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. I Bottenhavets vattendistrikt är Västernorrlands landshövding Berit Högman ordförande. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte 7 december 2022

Protokoll Pdf, 179.8 kB.

Möte 19 oktober 2022

Protokoll Pdf, 177.4 kB.

Möte 25 augusti 2022

Protokoll Pdf, 167 kB.

Möte 15 juni 2022

Protokoll Pdf, 182 kB.

Möte 15 mars 2022

Protokoll Pdf, 169.9 kB.

Möte 30 november 2021

Protokoll och bilagor Pdf, 334.6 kB.

Möte 20 oktober 2021

Protokoll Pdf, 143.5 kB.

Möte 12 oktober 2021

Protokoll Pdf, 149.9 kB.

Möte 2 september 2021

Protokoll Pdf, 153.8 kB.

Möte 17 juni 2021

Protokoll Pdf, 179.9 kB.

Möte 17 februari 2021

Protokoll Pdf, 158.1 kB.

Vill du läsa äldre protokoll? Skicka e-post till diariet.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Arbetar som vd för Sydkraft Hydropower AB och har vattenkraft som sitt specialistkompetensområde i delegationen men han är även allmänt intresserad av miljö- och samhällsfrågor. Han är utbildad jurist och hann med några år i domstolsväsendet innan det blev vattenkraft för hela slanten. Ser uppdraget som beslutsfattare inom vattenförvaltningen såväl hedrande och stimulerande som förpliktande. Helhetssyn och ett stort mått av klokskap måste genomsyra området.

Arbetar nu som Avdelningschef på Länsstyrelsen Gävleborg vid Avdelningen för miljö. Avdelningen bedriver tillsyn och prövning inom vattenverksamhet, fiske, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, avfallshantering samt länets arbete med den Nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Ansvarar även för Gävleborgs läns regionala miljömålsarbete, bekämpning av invasiva arter samt uppföljning av miljöanalyser. Avdelningen driver både små och större projekt för att restaurera vattendrag samt att återställa våtmarker.

Arbetar som chef för förebyggande avdelningen på Medelpads räddningstjänstförbund. Han har erfarenhet av att driva vatten- och miljöfrågor i samhället liksom att hantera och förebygga naturolyckor, något han tror kan komma till pass i vattendelegationen. I botten är han hydrogeolog och har bland annat arbetat med dammbyggnation och kommunal VA-försörjning. Samordnare på regeringskansliet för vattenresursfrågor i klimat- och sårbarhetsutredningen står också på meritlistan.

Arbetar som avdelningschef för miljö- och samhällsplanering på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ansvarar där bland annat för vattenverksamhet, miljöprövning, förorenade områden och fiske. Tidigare har hon varit miljöinspektör och miljöchef i flera kommuner runtom i landet samt miljösamordnare och hållbarhetschef på kommunalt VA-bolag. Hon vill att samhället ska arbeta tillsammans för att följa vattendirektivet och att länsstyrelsens resurser används på bästa sätt för att få positiva effekter i miljön. Genom att sitta i vattendelegationen vill hon också öka förståelsen för vattenförvaltningens regelverk hos kommunerna.

Är ekolog på Skogsstyrelsen där hon bland annat arbetar med att anpassa myndighetens verktyg för att införliva vattenförvaltningsfrågor i verksamheten. Hon har tidigare disputerat i ekologisk botanik med fokus på spridningsprocesser av växter på Norrlandsälvarnas stränder. Något som driver henne i vattendelegationens arbete är att få fler att se vattendirektivet som ett stöd, snarare än ett hinder. Hon anser att det varit för mycket fokus på vattenförvaltningens inbyggda byråkrati vilket skymmer genomförandet av åtgärder för bättre vatten.

Kontakt