/

Vattendelegationen Bottenviken vattendistrikt

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. I Bottenviken vattendistrikt är Norrbottens landshövding Lotta Finstorp ordförande. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Andreas Drott

Arbetar som markspecialist på Skogsstyrelsen. Andreas Drott är utbildad jägmästare och har forskat om miljögifter i mark och vatten. Till vattendelegationen hoppas Andreas Drott kunna bidra med kompetens i frågor som rör skogsbruk, skogsmark och miljögifter. Hans drivkrafter för att sitta med i vattendelegationen är att lära sig mer om hur vattenförvaltningen fungerar och att verka för god vattenkvalitet och hushållning med vattenresurser.

Lars-Johan Dalhägg

Arbetar i dag som vd för Attentive Fastighet och Företagsservice, med bland annat projektering av industrifastigheter. Lars-Johan Dalhägg är politiker i Kiruna kommun, där han sitter med i kommunfullmäktige, handikapprådet och kommunstyrelsen. Han är också vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Som politiker utgör Lars-Johan Dalhägg en demokratisk sida av vattendelegationen. Genom att sitta med i vattendelegationen hoppas han kunna bidra till att sin generation efterlämnar ett så gott arv som möjligt till kommande generationer. Att skapa bättre samverkan mellan kommuner för att kunna uppnå bästa möjliga miljöförutsättningarna för framtiden, är något Lars-Johan Dalhägg strävar efter.

Gunilla Forsgren Johansson

Arbetar som vattenstrateg och controller vid Länsstyrelsen i Västerbottens län, där hon också ingår i miljöanalysenhetens ledningsgrupp. Gunilla Forsgren Johansson är disputerad naturgeograf/geoekolog med inriktning mot geoekologiska processer i sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenfrågor har varit en viktig del av hennes yrkesmässiga arbete, först på Umeå Marina Forskningscentrum och därefter på Länsstyrelsen. Till vattendelegationen hoppas Gunilla Forsgren Johansson kunna bidra med kompetens i vattenfrågor med inriktning på akvatisk kemi och ekologi, sedimentologi, miljöövervakning, restaurering och samverkan. Genom att sitta med i vattendelegationen vill hon vara med och skapa förutsättningar för en bättre vattenkvalitet i distriktet och ett hållbart nyttjande av våra vattenresurser.

Lena Goldkuhl

Ledamot kommunfullmäktige i Boden kommun.

Richard Holmgren

Arbetar som miljöchef på Vattenfall Vattenkraft AB. Richard Holmgren har en bakgrund som civilingenjör i geoteknologi och en bred erfarenhet av att leda miljöarbete inom näringslivet och på myndigheter. Till vattendelegationen hoppas han kunna bidra med kompetens om miljöfrågor som rör vattenkraft och stål- och gruvindustrin. Richard Holmgrens drivkraft att sitta med i vattendelegationen är att bidra till en väl fungerande och effektiv vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt. Han är målorienterad och brinner för utvecklingsfrågor samt effektiva arbetssätt.

Mikael Lindfors

Kommunstyrelsens ordförande i Norsjö kommun.

Eva Mikaelsson

Arbetar som chef för Miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten. På miljöanalysenheten hanteras frågor som vattenförvaltning, miljöövervakning, miljömål, miljöledning, miljökommunikation, kalkning, restaurering och projekt. I 30 år har hon arbetat först som täkthandläggare, därefter miljömålshandläggare och de sista 15 åren som chef. Eva Mikaelsson sitter med i miljönätverket och den strategiska chefsgruppen för vatten samt i regional uppföljning och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Till vattendelegationen hoppas hon kunna bidra med ett brett hållbarhetsperspektiv och en god kunskap om miljöarbete. Det som driver Eva Mikaelsson att sitta med i vattendelegationen är att hon vill lära sig mer, samverka och verka för genomslag av hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social). En annan drivkraft är att genom fysiska åtgärder få genomslag och genomföra åtgärder som leder till att miljömål, Agenda 2030 och miljökvalitetsnormer uppnås.

Jesper Stage

Arbetar som professor och ämnesföreträdare i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Jesper Stage är disputerad i nationalekonomi vid Umeå universitet och blev sedermera docent. Jesper Stage har även varit lektor vid Göteborgs universitet och professor vid Mittuniversitetet.

Eva Sundin

Arbetar som avdelningschef för miljö på Länsstyrelsen i Norrbottens län. Eva Sundin har doktorerat inom vattenteknik och har erfarenhet av bland annat hydrologiska beräkningar, miljökonsekvenser av olika vattenföretag samt strategiska bedömningar av industriell utveckling. Till vattendelegationen hoppas Eva Sundin kunna bidra med kompetens inom vatten- och miljöteknik samt tillföra en samhällsmässig helhetssyn.  Hon brinner för att göra skillnad och skapa en bättre framtid.

Maria Wik-Persson

Arbetar som miljöspecialist på Boliden Rönnskär. Maria Wik-Persson har tidigare ägnat sig åt forskning om miljöföroreningar i sediment, kommunal miljöförvaltning och arbete inom industrisektorn med miljöövervakning och miljöteknik. Det är just kunskap om miljöfrågor kopplade till sjöar, vattendrag och hav som Maria Wik-Persson hoppas kunna bidra med till vattendelegationen, speciellt med inriktning på metaller. Hennes vision är att vattenförvaltningen ska bidra till väl fungerande ekosystem, samtidigt som vattnet fortsatt kan utgöra en viktig resurs i samhället.

Kontakt