Vattendelegationen Bottenviken vattendistrikt

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndigheterna som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, men vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. I Bottenviken vattendistrikt är Norrbottens landshövding Lotta Finstorp ordförande. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Arbetar som agronom, miljöpolitiker och skribent. Som politiker utgör han en demokratisk sida av vattendelegationen. Hans drivkraft att sitta med i vattendelegationen är viljan att värna om våra gemensamma vattentillgångar nu och för framtiden.

Arbetar som markspecialist på Skogsstyrelsen. Är utbildad jägmästare och har forskat om miljögifter i mark och vatten. Till vattendelegationen hoppas han kunna bidra med kompetens i frågor som rör skogsbruk, skogsmark och miljögifter. Hans drivkrafter för att sitta med i vattendelegationen är att lära sig mer om hur vattenförvaltningen fungerar och att verka för god vattenkvalitet och hushållning med vattenresurser.

Arbetar som professor i statsvetenskap vid Umeå Universitet. I 30 år har hon forskat om styrning och genomförande av politik med särskilt fokus på miljö-, naturresurs- och klimatfrågor. Till vattendelegationen hoppas hon kunna bidra med kunskap om offentlig förvaltning samt ett brett samhällsperspektiv. Hon har tidigare suttit med i en nationell arbetsgrupp med Sveriges fem vattendelegationer med syfte att samordna och utveckla vattenplaneringen i landet. Hon har också bidragit till en analys av Bottenvikens vattenråd som publicerades i Länsstyrelsens rapportserie 6/2012. Under 2019 är hon expert i vattenförvaltningsutredningen. Det som driver henne att sitta med i vattendelegationen är att hon stimuleras av att lära sig något nytt och få en djupare insyn i vattenförvaltningsarbetet. Ytterligare hoppas hon att hennes breda kunskap inom miljöpolitik och naturresursförvaltning ska komma till praktisk nytta.

Ledamot kommunfullmäktige, Boden.

Arbetar som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Förutom en lång erfarenhet av juridikfrågor har hon även kunskap från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Till vattendelegationen hoppas hon kunna bidra med kompetens inom offentlig rätt, förvaltningsrätt och delar av miljöbalken, men även till att skapa en bra dialog om svensk vattenförvaltning.

Arbetar som miljöchef på Vattenfall Vattenkraft AB. Han har en bakgrund som civilingenjör i geoteknologi och en bred erfarenhet av att leda miljöarbete inom näringslivet och på myndigheter. Till vattendelegationen hoppas han kunna bidra med kompetens om miljöfrågor som rör vattenkraft och stål- och gruvindustrin. Hans drivkraft att sitta med i vattendelegationen är att bidra till en väl fungerande och effektiv vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt. Han är målorienterad och brinner för utvecklingsfrågor samt effektiva arbetssätt.

Arbetar som vattenstrateg och controller vid Länsstyrelsen i Västerbottens län, där hon också ingår i miljöanalysenhetens ledningsgrupp. Hon är disputerad naturgeograf/geoekolog med inriktning mot geoekologiska processer i sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenfrågor har varit en viktig del av hennes yrkesmässiga arbete, först på Umeå Marina Forskningscentrum och därefter på Länsstyrelsen. Till vattendelegationen hoppas hon kunna bidra med kompetens i vattenfrågor med inriktning på akvatisk kemi och ekologi, sedimentologi, miljöövervakning, restaurering och samverkan. Genom att sitta med i vattendelegationen vill hon vara med och skapa förutsättningar för en bättre vattenkvalitet i distriktet och ett hållbart nyttjande av våra vattenresurser.

Arbetar som avdelningschef för miljö på Länsstyrelsen i Norrbottens län. Hon har doktorerat inom vattenteknik och har erfarenhet av bland annat hydrologiska beräkningar, miljökonsekvenser av olika vattenföretag samt strategiska bedömningar av industriell utveckling. Till vattendelegationen hoppas hon kunna bidra med kompetens inom vatten- och miljöteknik samt tillföra en samhällsmässig helhetssyn.  Hon brinner för att göra skillnad och skapa en bättre framtid.

Arbetar som miljöspecialist på Boliden Rönnskär. Hon har tidigare ägnat sig åt forskning om miljöföroreningar i sediment, kommunal miljöförvaltning och arbete inom industrisektorn med miljöövervakning och miljöteknik. Det är just kunskap om miljöfrågor kopplade till sjöar, vattendrag och hav som hon hoppas kunna bidra med till vattendelegationen, speciellt med inriktning på metaller. Hennes vision är att vattenförvaltningen ska bidra till väl fungerande ekosystem, samtidigt som vattnet fortsatt kan utgöra en viktig resurs i samhället. 

Arbetar i dag som vd för Attentive Fastighet och Företagsservice, med bland annat projektering av industrifastigheter. Är politiker i Kiruna kommun, där han sitter med i kommunfullmäktige, handikapprådet och kommunstyrelsen. Är också vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Som politiker utgör han en demokratisk sida av vattendelegationen. Genom att sitta med i vattendelegationen hoppas han kunna bidra till att sin generation efterlämnar ett så gott arv som möjligt till kommande generationer. Att skapa bättre samverkan mellan kommuner för att kunna uppnå bästa möjliga miljöförutsättningarna för framtiden, är något han strävar efter.

Kontakt