/

Internationell samverkan

Vatten och avrinningsområden som överskrider nationella gränser betecknas som internationella avrinningsområden. Bottenvikens internationella vattendistrikt har flera internationella avrinningsområden och samverkar både med Norge och Finland. 

Hand som fångat röding i vattnet.

Röding. Foto: Dan Blomqvist.

Bottenviken är ett internationellt vattendistrikt och delar vatten med de nordiska grannländerna Finland och Norge.

I ett internationella avrinningsområden måste berörda medlemsstater samarbeta om förvaltningen för att det gemensamma vattnet ska uppnå de uppställda miljömålen. Varje vattendistrikt ska bland annat ha en förvaltningsplan. Den beskriver bland annat hur miljökvalitetsmålen för vattnen i ett vattendistrikt ska uppnås inom den aktuella förvaltningscykeln.

Samarbete över gränserna

Sverige och Norge har tillsammans tagit fram en strategi för arbetet med sina gemensamma gränsvatten för att samordna statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram.

Sverige har även en kontinuerlig samverkan med Finland och 2010 formaliserade länderna sin intention i en överenskommelse. Överenskommelsen ska främja samverkan i miljö- och vattenfrågor i gränsälvsområdet som omfattas av Könkämä, Muonio och Torne älvar med biflöden. Överenskommelsens syfte är bland annat att samordna de program, planer och åtgärder som behövs i avrinningsområdet, för att nå mål för vattnets kvalitet och vattnets hållbara nyttjande.

Läs om Bottenvikens samarbete med de nordiska grannländerna i dokumentet Samarbete över gränserna Pdf, 1.8 MB..

Torneälvens internationella avrinningsområde

Avrinningsområdet ingår i Sveriges nordligaste vattendistrikt, Bottenvikens internationella vattendistrikt. Torneälvens avrinningsområde utgör även ett av Finlands åtta vattendistrikt.

För Torneälvens internationella distrikt har Sverige och Finland gemensamt tagit fram en sammanfattning av ländernas nationella förvaltningsplaner. Gemensam plan för vattenförvaltning av Torneälvens internationella avrinningsområde 2022–2027 Pdf, 3.8 MB..
Dokumentet finns även översatt till finska.

Två internationella avrinningsområden delas med Norge

Nationellt är det sju vattendistrikt som korsar riskgränsen mellan Norge och Sverige. Bottenvikens vattendistrikt gränsar till två vattendistrikt på den norska sidan, Nordland och Jan Mayen samt Troms och Finnmark fylken. Bottenvikens vattendistrikt omfattar tio avrinningsområden som delas med Norge.

En utgångspunkt för samarbetet är att det så långt som möjligt är det nedströms liggande landets förvaltning som ska tillämpas. Avsteg från principen att nedströmslandets metoder tillämpas redovisas och motiveras i respektive lands databas för bedömningar, VISS Länk till annan webbplats. och Vann-Nett Länk till annan webbplats..

Samverkansstrategi för Bottenviken, Nordland och Jan Mayen och Troms/Finnmark: Fortsatt arbete med våra gränsvatten

Samverkan runt Nordkalotten

De nordliga vattendistrikten runt Nordkalotten genomför återkommande samverkansmöten. Här ingår Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, NTM-centralen i finska Lappland och de norra fylkena i Norge; Nordland, Troms och Finnmark. Syftet med samverkansmötena är att utbyta information och förbättra samordningen av vattenförvaltningen i de gränsöverskridande distrikten.

Mycket av det arbete som utförs inom vattenförvaltning görs på regional nivå. För att lyckas med ett bra och effektivt arbete för vattnets bästa behövs samverkan i alla led. Bottenvikens vattendistrikt samverkar med kommuner, länsstyrelser, vattenråd, branschorganisationer, intresseorganisationer, nationella myndigheter och departement. Unikt för distriktet är att vi har internationell samverkan med två grannländer.

Det finns två län i Bottenvikens vattendistrikt. Samverkan med länsstyrelserna sker främst via beredningssekretariaten, men länsstyrelserna som helhet har en nyckelroll i åtgärdsarbetet. Det är också via beredningssekretariaten som samverkan med distriktets kommuner huvudsakligen sker.

I Bottenvikens vattendistrikt finns en referensgrupp med personer med spetskompetens inom viktiga vattenanknutna intressen. Referensgruppen bidrar till hög kvalitet och bred förankring av vattenförvaltningsarbetet i vattendistriktet.

Genom att Vattenmyndigheten stöttar vattenråden stödjer vi även samverkan på lokal nivå i distriktet. Vattenråden är viktiga för att bygga och sprida lokal kunskap om vattnet till andra målgrupper, exempelvis kommuner, fiskevårdsförbund och verksamhetsutövare. Samverkan sker även med andra grupper som exempelvis vattenvårdsförbund, regionförbund och branschorganisationer.

Kontakt