/

Vattendelegationen Norra Östersjön

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Foto på en grupp människor i vindjackor som står i ett åkerlandskap en gråmulen sommardag och lyssnar på en person som visar något. Det ser ut att vara ruskväder och en person har fällt upp sitt paraply.

Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Foto: Vattenmyndigheterna

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Arbetar som miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hon har tidigare haft tjänster på flera olika länsstyrelser, bland annat som länsråd vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Anne-Li har också varit regionchef på Skogsstyrelsen. Genom arbetet i vattendelegationen hoppas hon att delegaterna ska få samsyn om vattendirektivets mål och vilka utmaningar som behöver prioriteras inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Hon ser sitt deltagande i vattendelegationen som en möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Är kommunalråd och ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun. Hon är också styrelsemedlem i Svealands kustvattenvårdsförbund. Cathrin vill genom sitt deltagande i vattendelegation bidra till att målen i vattendirektivet uppnås, både nationellt och inom delegationens geografiska ansvarsområde. Som en av de ledamöter som utsetts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill Cathrin särskilt bevaka och föra fram aspekter som är viktiga för kommunernas förutsättningar att arbeta med vattenfrågor.

Är vattenresursexpert på Tyréns AB och har under cirka 40 års tid jobbat med dricksvatten och grundvatten, både inom Sverige och utomlands. Periodvis har hon också forskat i dessa frågor på KTH i Stockholm. Lena vill genom sitt arbete i vattendelegationen lyfta dricksvatten- och grundvattenfrågorna och bidra med sin kompetens på området. Hon ser det också som en viktig uppgift att medverka till att vattenförvaltningen blir väl förankrad i verkligheten, så att åtgärdsprogrammen blir praktiskt genomförbara.

Är forskningsledare och docent på Institutionen för vatten och miljö på SLU. Han har lång erfarenhet av forskning, miljöövervakning och myndighetsutövning kopplat till yt- och grundvatten. Stefans forskning har inriktats på att särskilja effekter av naturlig variation från mänsklig påverkan på tillståndet i mark och vatten. Han har bland annat studerat effekter från näringsämnen, organiskt material, surhetsreglerande ämnen och metaller. Förutom arbetet som forskare har Stefan också jobbat på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna. Den viktigaste drivkraften för Stefan är att genom sin kompetens medverka till en kostnadseffektiv och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Är jurist och arbetar som chef för Plan- och bostadsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län. Hon har tidigare varit ordförande för miljöprövningsdelegationen i Uppsala län och har sin främsta kompetens inom juridik, samhällsplanering och miljörättsliga frågeställningar. Annikas drivkraft för arbetet i vattendelegationen är att få ett rättssäkert och bra genomförande av vattendirektivet, med uppnådd miljönytta.

Är doktor i limnologi och jobbar som chef för Vatten- och naturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Örebro län. Han har varit med i vattenförvaltningsarbetet sedan starten för ca 15 år sedan och har arbetat mycket med tillämpning av miljöbalken i miljö-och vattenfrågor. Genom sitt deltagande i vattendelegationen vill Peder säkra ett bra genomförande av vattenförvaltningen för att kunna nå de mål som har satts upp.

Är miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholms län och har lång erfarenhet av vattenfrågor, bland annat från Norrvatten, Stockholm Vatten och Svenskt Vatten.

Är kommunpolitiker i Sala och jobbar på Hushållningssällskapet i Västmanland. Han är utbildad agronom och driver ett lantbruk mellan Sala och Enköping.

Är enhetschef för Miljö, hälsa och säkerhet på SSAB EMEA AB i Oxelösund. Han har mer än 30 års erfarenhet av miljöarbete inom basindustrin: emissioner till luft och vatten, kontrollprogram, tillstånds- och tillsynsfrågor med mera. Klas har också varit med som sakkunnig i miljömålsberedningen.

Har tidigare varit ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad och i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Är idag vice ordförande i Stockholm Vatten och Avfall samt Avfallsnämnden i Stockholms stad och ersättare i Trafiknämnden i Region Stockholm.

Kontakt