Vattendelegationen Norra Östersjön

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndigheterna som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, men vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Foto på en grupp människor i vindjackor som står i ett åkerlandskap en gråmulen sommardag och lyssnar på en person som visar något. Det ser ut att vara ruskväder och en person har fällt upp sitt paraply.

Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Foto: Vattenmyndigheterna

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte den 20 oktober 2021

Protokoll den 20 oktober 2021 Pdf, 273.6 kB.

Möte den 4 oktober 2021

Protokoll den 4 oktober 2021 Pdf, 275.7 kB.

Möte 16 juni 2021

Protokoll den 16 juni 2021 Pdf, 317.1 kB.

Möte 24 februari 2021

Protokoll den 24 februari 2021 Pdf, 288.3 kB.

Möte 9 december 2020

Protokoll den 9 december 2020 Pdf, 213.9 kB.

Möte den 14 oktober 2020

Protokoll den 14 oktober 2020 Pdf, 297.5 kB.

Möte 27 augusti 2020

Protokoll den 27 augusti 2020 Pdf, 293.3 kB.

Möte 17 juni 2020

Protokoll den 17 juni 2020 Pdf, 239.9 kB.
Bilaga 1 Presentation Anna Linusson Pdf, 1.1 MB.
Bilaga 2 Tidplan för samråd Pdf, 1.1 MB.
Bilaga 3 Lägesbild och viktiga frågor Pdf, 671.1 kB.
Bilaga 4 Lokalt riktvärde för PFAS i grundvattenförekomst som påverkar ekosystem Pdf, 674.8 kB.
Bilaga 5 Åtgärdsprogram 2021-2027 Pdf, 2.3 MB.
Bilaga 6 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärdsprogrammet Pdf, 663.6 kB.
Brev till Länsstyrelsen angående genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor i vattenkraften Pdf, 91.7 kB.

Möte 11 december 2019

Protokoll den 11 december 2019 Pdf, 178.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Resultat från statusklassificering Pdf, 1.5 MB.
Bilaga 2 Samråd om viktiga vattenfrågor Pdf, 671.2 kB.
Bilaga 3 Utbildning kommunernas roll i vattenförvaltningen Pdf, 3 MB.
Bilaga 4 Nationell prövningsplan för vattenkraft Pdf, 1.3 MB.

Möte 9 oktober 2019

Protokoll dem 9 oktober 2019 Pdf, 171.4 kB.
Bilaga 1 Målbild förvaltningsplan Pdf, 2.1 MB.
Bilaga 2 Lägesrapport Pdf, 1.6 MB.
Bilaga 3 Vattenförvaltningsutredningen 20191009 Pdf, 282.3 kB.

Möte 18 juni 2019

Protokoll den 18 juni 2019 Pdf, 189.3 kB.
Bilaga 1 Arbetsordning, delegering mm. Pdf, 1.7 MB.
Bilaga 2 Återrapportering 2018 Pdf, 1.2 MB.

Möte 7 mars 2019

Protokoll den 7 mars 2019 Pdf, 203.4 kB.
Bilaga 1 Presentationer Mats Wallin Pdf, 818.6 kB.
Bilaga 2 Presentation Jenny Caruso Pdf, 679.1 kB.
Bilaga 3 Presentation Daniel Isaksson Pdf, 908.6 kB.

Möte 11 december 2018

Protokoll den 11 december 2018 Pdf, 3.9 MB.
Bilaga 1 Övervakningsprogram prioämnen Pdf, 1.2 MB.
Bilaga 2 KMV samrådsredogörelse och inriktning vidare hantering Pdf, 1.5 MB.
Bilaga 3 Förslag till reviderad arbetsordning med mera Pdf, 105.6 kB.
Bilaga 4 Målbild inför samråd översikt över väsentliga frågor Pdf, 427.6 kB.

Möte 18 oktober 2018

Protokoll den 18 oktober 2018 Pdf, 3.6 MB.
Bilaga 1 ÅP och MKN för vissa miljögifter Pdf, 231 kB.
Bilaga 2 Övervakningsprogram Pdf, 241.1 kB.
Bilaga 3 Vattenförvaltningsutredningen 20181018 Pdf, 226.6 kB.
Bilaga 4 Översyn och arbetsordning Pdf, 190.4 kB.
Bilaga 5 Samråd KMV vattenkraft Pdf, 265.9 kB.
Bilaga 6 VM Strategi för beslut om KMV vattenkraft Pdf, 164.5 kB.

Möte 3 september 2018

Protokoll den 3 september 2018 Pdf, 2.5 MB.

Möte 20 april 2018

Protokoll den 20 april 2018 Pdf, 1.6 MB.
Bilaga 1 Presentation samrådsmaterial Pdf, 219.3 kB.
Bilaga 2 Synpunkter från Lennart Gladh Pdf, 195.5 kB.
Bilaga 3 Synpunkter från Klas Lundberg Pdf, 203.5 kB.

Möte 22 mars 2018

Protokoll den 22 mars 2018 Pdf, 4 MB.
Bilaga 1 Omvärldsbevakning Pdf, 1.3 MB.
Bilaga 2 Djupdykning i vattenkraft och elproduktion Pdf, 1.8 MB.

Vill du läsa äldre protokoll?
Skicka e-post till: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Arbetar som miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hon har tidigare haft tjänster på flera olika länsstyrelser, bland annat som länsråd vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Anne-Li har också varit regionchef på Skogsstyrelsen. Genom arbetet i vattendelegationen hoppas hon att delegaterna ska få samsyn om vattendirektivets mål och vilka utmaningar som behöver prioriteras inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Hon ser sitt deltagande i vattendelegationen som en möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Är kommunalråd och ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun. Hon är också styrelsemedlem i Svealands kustvattenvårdsförbund. Cathrin vill genom sitt deltagande i vattendelegation bidra till att målen i vattendirektivet uppnås, både nationellt och inom delegationens geografiska ansvarsområde. Som en av de ledamöter som utsetts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill Cathrin särskilt bevaka och föra fram aspekter som är viktiga för kommunernas förutsättningar att arbeta med vattenfrågor.

Är vattenresursexpert på Tyréns AB och har under cirka 40 års tid jobbat med dricksvatten och grundvatten, både inom Sverige och utomlands. Periodvis har hon också forskat i dessa frågor på KTH i Stockholm. Lena vill genom sitt arbete i vattendelegationen lyfta dricksvatten- och grundvattenfrågorna och bidra med sin kompetens på området. Hon ser det också som en viktig uppgift att medverka till att vattenförvaltningen blir väl förankrad i verkligheten, så att åtgärdsprogrammen blir praktiskt genomförbara.

Är forskningsledare och docent på Institutionen för vatten och miljö på SLU. Han har lång erfarenhet av forskning, miljöövervakning och myndighetsutövning kopplat till yt- och grundvatten. Stefans forskning har inriktats på att särskilja effekter av naturlig variation från mänsklig påverkan på tillståndet i mark och vatten. Han har bland annat studerat effekter från näringsämnen, organiskt material, surhetsreglerande ämnen och metaller. Förutom arbetet som forskare har Stefan också jobbat på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna. Den viktigaste drivkraften för Stefan är att genom sin kompetens medverka till en kostnadseffektiv och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Är jurist och arbetar som chef för Plan- och bostadsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län. Hon har tidigare varit ordförande för miljöprövningsdelegationen i Uppsala län och har sin främsta kompetens inom juridik, samhällsplanering och miljörättsliga frågeställningar. Annikas drivkraft för arbetet i vattendelegationen är att få ett rättssäkert och bra genomförande av vattendirektivet, med uppnådd miljönytta.

Är doktor i limnologi och jobbar som chef för Vatten- och naturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Örebro län. Han har varit med i vattenförvaltningsarbetet sedan starten för ca 15 år sedan och har arbetat mycket med tillämpning av miljöbalken i miljö-och vattenfrågor. Genom sitt deltagande i vattendelegationen vill Peder säkra ett bra genomförande av vattenförvaltningen för att kunna nå de mål som har satts upp.

Är miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholms län och har lång erfarenhet av vattenfrågor, bland annat från Norrvatten, Stockholm Vatten och Svenskt Vatten.

Är kommunpolitiker i Sala och jobbar på Hushållningssällskapet i Västmanland. Han är utbildad agronom och driver ett lantbruk mellan Sala och Enköping.

Är enhetschef för Miljö, hälsa och säkerhet på SSAB EMEA AB i Oxelösund. Han har mer än 30 års erfarenhet av miljöarbete inom basindustrin: emissioner till luft och vatten, kontrollprogram, tillstånds- och tillsynsfrågor med mera. Klas har också varit med som sakkunnig i miljömålsberedningen.

Har tidigare varit ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad och i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Är idag vice ordförande i Stockholm Vatten och Avfall samt Avfallsnämnden i Stockholms stad och ersättare i Trafiknämnden i Region Stockholm.

Kontakt