/

Vattendelegationen Norra Östersjön

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Foto på en grupp människor i vindjackor som står i ett åkerlandskap en gråmulen sommardag och lyssnar på en person som visar något. Det ser ut att vara ruskväder och en person har fällt upp sitt paraply.

Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Foto: Vattenmyndigheterna

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte den 23 november 2023

Protokoll den 23 november 2023 Pdf, 211.7 kB.

Möte den 15 juni 2023

Protokoll den 15 juni 20023 Pdf, 243.7 kB.

Möte den 29 mars 2023

Protokoll den 29 mars 2023 Pdf, 191.7 kB.

Möte den 29 november 2022

Protokoll den 29 november 2022 Pdf, 156.8 kB.

Vill du läsa äldre protokoll? Kontakta vårt diarium.
Skicka e-post till: vastmanland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Är länsjurist och ordförande i Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. Emilia handlägger ärenden främst inom miljörätt och plan- och bygglagstiftningen och agerar som juridiskt stöd. I rollen som ordförande i miljöprövningsdelegationen beslutar hon, tillsammans med en miljösakkunnig, i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljöprövningsdelegationen.

I uppdraget som ledamot vill hon bidra med sitt juridiska perspektiv.

Är doktor i limnologi och jobbar som chef för Vatten- och naturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Örebro län. Han har varit med i vattenförvaltningsarbetet sedan starten för cirka 15 år sedan och har arbetat mycket med tillämpning av miljöbalken i miljö-och vattenfrågor. Genom sitt deltagande i vattendelegationen vill Peder säkra ett bra genomförande av vattenförvaltningen för att kunna nå de mål som har satts upp.

Är miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholms län och har lång erfarenhet av vattenfrågor, bland annat från Norrvatten, Stockholm Vatten och Svenskt Vatten.

Har 40 års erfarenhet av miljöarbete inom basindustrin (stål och metall, SSAB och Boliden) emissioner till luft och vatten, kontrollprogram, tillstånds- och tillsynsfrågor. Klas har också varit med som sakkunnig i miljömålsberedningen och sitter i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Med sin erfarenhet av att tillämpa miljövetenskap och miljöåtgärder inom industrin vill Klas bidra med att vässa vattendelegationens arbete till en anpassning för såväl verksamhetsutövare som miljön.

Är forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum med uppdrag som enhetschef för Baltic Nest Institute (BNI). Han har sin bakgrund i fysik och disputerade i fysisk oceanografi. Bo har stöttat HELCOM (Helsingforskommissionen, det styrande organet i "Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö") med sin expertis sedan 2010 där han beräknat och kommunicerat utsläppstaken. I sin roll som vattendelegat vill han bidra med sin expertis inom övergödning och hoppas att hans erfarenheter som forskare kan ge kompletterande perspektiv och kunna utveckla vattendelegationens arbete.

Är lantbrukare på Norrby Gård i Kungsör och ordförande för LRF Mälardalen sedan i mars 2023. Tomas har arbetat med företagarfrågor och hållbarhetsfrågor. Han har en bred erfarenhet kring allt som rör lantbruket och dess förutsättningar. Som ledamot i vattendelegationen hoppas han kunna bidra med praktiska erfarenheter från lantbruket och sina lärdomar från uppdraget som företrädare för LRF.

Hon har varit fritidspolitiker i över tio år och haft flera olika uppdrag med fokus på klimat, miljö och hållbarhet. Idag arbetar hon som sektionschef på Vårdförbundet. Ellinor har suttit i Norra Östersjöns vattendelegation sedan 2017 och är väl insatt i hur arbetet med vattenförvaltning fungerar. I uppdraget som ledamot vill hon bidra med sin samhällsförståelse, sina politiska kunskaper och sitt kommunperspektiv.

Conny inledde sin politiska karriär i Norrbotten under 1970-talet. Sedan flytten till Åkersberga 1974 har han haft en rad olika uppdrag för moderaterna i Österåkers kommun, bland annat som ledamot i kommunfullmäktige och som ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Han har också haft uppdrag i Svealands kustvattenvårdsförbund, förbundsfullmäktige för Norrvatten och i VAS-rådet (rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län). År 2010 var han med och grundade Åkerströmmens vattensamverkan tillsammans med Vallentuna kommun och senare även Norrtälje kommun.

Som ledamot i vattendelegationen vill han hitta effektiva lösningar för att bekämpa förorening och miljöskador i våra innanhav. Mälaren ligger honom extra varmt om hjärtat, inte minst eftersom den förser drygt två miljoner människor med dricksvatten.

Kontakt