/

Vattendelegationen Västerhavet

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Är kommunalråd i Sotenäs kommun, ledamot av västra Götalands regionfullmäktige samt ledamot av miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Han jobbar aktivt med miljöfrågor, främst den marina nedskräpningen i Västerhavet sedan 30 år tillbaka.

Är strateg och forskning och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten i Göteborg samt adjungerad professor inom Hållbara vatten och avloppssystem på avdelningen Vatten miljö teknik Chalmers. Hon har en bred kompetens inom VA systemen med fokus på beslutsstödsystem för komplexa problem inom VA sektorn, samt lång erfarenhet av vattenförvaltningen relaterat främst till dricksvatten och den kommunala sidan. Lena fungerar även som länk mellan kommunen och forskningen som ger möjlighet till samhällsnyttigt forskning. Vattenförvaltningen och kvalitén på våra vatten är en mycket viktig grund för möjligheterna att nå ett friskt och gott dricksvatten, som är vårt viktigaste livsmedel. Lena har dessutom ett mycket bra samarbete med branschorganisationen Svenskt Vatten inom utvecklingskommittén och klimatanpassningsarbete för VA systemen.


Är chef för miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Värmland. Som enhetschef ansvarar hon bland annat för kalkningsverksamhet, VA-frågor, vattenskydd, bidrag till lokala vatten- och naturvårdsprojekt, åtgärdsprogram för skyddade arter, fiskefrågor, miljöövervakning och vattenförvaltningsarbetet i beredningssekretariatet. Karin Enfjäll är fil dr i zoologi. Hon har i flera år arbetat med miljöövervakning samt åtgärdsprogram för hotade arter och miljömålsarbete. För henne är det viktigt med den lokala förankringen av åtgärdsarbetet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. En annan drivkraft är att företräda de lokala och regionala perspektiven för Värmlands del.

Är kommunalråd i Jönköping med ansvar som rör samhällsbyggnadsfrågor. Vilket omfattar följande nämnder: tekniska, stadsbyggnad, kultur och fritid, samt miljö- och hälsoskydd.Jag ser ett stort värde av att kunna skydda miljön i våra vattendrag, inte minst Vättern som är en av våra viktigaste sjöar.

Är professor vid juridiska institutionen och föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Hon har miljörättslig kompetens och erfarenhet av att arbeta inom transdisciplinära projekt. Hon är också en länk till andra forskare både nationellt och internationellt genom sitt nätverk. Lena Gipperth har forskat om miljökvalitetsnormer och genomförandet av miljökvalitetsmål, och mer generellt om förvaltning av vatten och marina resurser. Hennes drivkraft i vattendelegationen är att återknyta kontakten med vattenförvaltningen, dess aktörer och frågeställningar.

Är miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län. Han har kompetens inom kvartärgeologi, biologi med inriktning limnologi, miljö och miljövård rent allmänt. Tidigare har Per Leander arbetat som miljöinspektör i kommun, miljöhandläggare på länsstyrelse och verksamhetsutövare inom miljöfarlig verksamhet. Hans mål med arbetet i vattendelegationen är att bidra till en förbättring av vattenmiljön i sjöar och vattendrag utifrån en helhetssyn och med rimliga avvägningar.

Pensionär efter 40 år inom massa- och pappersindustrin, bland annat som miljöchef på Stora Enso Skoghalls Bruk. Har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövningar och kontroll av utsläpp till vatten och luft. Har även arbetat med analytisk kemi inom miljöområdet. Vill befrämja ett arbete som ger resultat samtidigt som det ser till helheten vad gäller hållbar utveckling.

Är chef för vattenenheten vid Länsstyrelsen i Skåne. Han har en bred miljökompetens som bland annat omfattar miljölagstiftning, myndighetsutövning och rimlighetsbedömningar. Vidare har han erfarenheter av konkret åtgärdsarbete, exempelvis av att anlägga våtmarker, miljöanpassa småskalig vattenkraft och restaurera vattendrag. Kristian Wennberg är agronom och har forskat om övergödning samt medverkat i stora EU-projekt om vattendirektivet. Han har också ingått i vattendelegationen för södra Östersjön. Förutom kunskaper om sjöar och vattendrag har han även erfarenhet av grundvatten, dricksvatten och marina frågor. I vattendelegationen vill han agera pådrivande så att vi når god vattenstatus genom kostnadseffektiva åtgärder och är beredd att lyfta fram även kontroversiella aspekter när det behövs.

Är sedan 2019 kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun. Jan är även ledamot i Beredningen för samhällsbyggnad inom SKR samt ersättare i Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Som kommunpolitiker är det alltid viktigt med ett helhetsperspektiv, ett lokalt perspektiv en sammanvägning av olika samhällsnyttor. Både dricksvattenförsörjning och havsmiljö är ständigt närvarande och viktiga frågor där Jan vill bidra med ett kommunalt och regionalt perspektiv.

 

Niclas Åberg är projektledare för 8+fjordar, ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust. Kunskapen ska sedan leda till åtgärder. Projektet är knutet till Stenungsunds kommun. Han är även Västerhavskonsulent knuten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Under 2019 och 2020 var han expert i miljömålsberedningen ”Människan och Havet”. Regeringen beslutade 16 september 2021 att förordna Niclas Åberg som delegat i vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt.

Kontakt