/

Vattendelegationen Västerhavet

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Är kommunalråd i Sotenäs kommun, ledamot av västra Götalands regionfullmäktige samt ledamot av miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Han jobbar aktivt med miljöfrågor, främst den marina nedskräpningen i Västerhavet sedan 30 år tillbaka.

Är chef för miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Värmland. Som enhetschef ansvarar hon bland annat för kalkningsverksamhet, VA-frågor, vattenskydd, bidrag till lokala vatten- och naturvårdsprojekt, åtgärdsprogram för skyddade arter, fiskefrågor, miljöövervakning och vattenförvaltningsarbetet i beredningssekretariatet. Karin Enfjäll är fil dr i zoologi. Hon har i flera år arbetat med miljöövervakning samt åtgärdsprogram för hotade arter och miljömålsarbete. För henne är det viktigt med den lokala förankringen av åtgärdsarbetet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. En annan drivkraft är att företräda de lokala och regionala perspektiven för Värmlands del.

Är professor vid juridiska institutionen och föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Hon har miljörättslig kompetens och erfarenhet av att arbeta inom transdisciplinära projekt. Hon är också en länk till andra forskare både nationellt och internationellt genom sitt nätverk. Lena Gipperth har forskat om miljökvalitetsnormer och genomförandet av miljökvalitetsmål, och mer generellt om förvaltning av vatten och marina resurser. Hennes drivkraft i vattendelegationen är att återknyta kontakten med vattenförvaltningen, dess aktörer och frågeställningar.

Är lantbrukare och ordförande för LRF Västra Götaland. Hon har kompetens inom lantbruk, ett stort kontaktnät inom de gröna näringarna och styrelsekompetens. Hon kan förmedla bilden från dem som varje dag arbetar med och av miljön, där vatten är en viktig resurs. Hon har också en bakgrund som jord- och skogsföretagare. Sofia Karlssons drivkraft i vattendelegationen är att öka förståelsen mellan oss som fattar beslut och dem som påverkas av besluten. Att fatta rimliga och genomförbara beslut som är samhällsekonomiskt genomtänkta samt vara med och påverka så att vattnet kan fortsätta att vara den livsviktiga resurs det är, är viktigt för henne.

Är miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län. Han har kompetens inom kvartärgeologi, biologi med inriktning limnologi, miljö och miljövård rent allmänt. Tidigare har Per Leander arbetat som miljöinspektör i kommun, miljöhandläggare på länsstyrelse och verksamhetsutövare inom miljöfarlig verksamhet. Hans mål med arbetet i vattendelegationen är att bidra till en förbättring av vattenmiljön i sjöar och vattendrag utifrån en helhetssyn och med rimliga avvägningar.

Är hållbarhetskonsult och socialdemokratisk ledamot i Göteborgs stads miljö- och klimatnämnd. Hans drivkraft i arbetet inom vattendelegationen är att hantera vår tids utmaningar med betydande miljöpåverkan i ett förändrat klimat för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Är konsult inom miljö och energi och dessutom särskild ledamot i Mark- och miljödomstolen. Hans kompetensområden är miljö- och energifrågor samt tillståndsprövning enligt miljöbalken. Roland Löfblad har mångårig erfarenhet som miljökonsult på IVL Svenska Miljöinstitutet och ÅF och har även varit miljöchef på Södra Skogsägarna i många år. Som vattendelegat vill han uppnå balanserade beslut med avvägning mellan olika relevanta miljömål.

Louise Thunström är kommunpolitiker i Tanums kommun och ny delegat enligt regeringsbeslut 10 juni 2021.

Är chef för vattenenheten vid Länsstyrelsen i Skåne. Han har en bred miljökompetens som bland annat omfattar miljölagstiftning, myndighetsutövning och rimlighetsbedömningar. Vidare har han erfarenheter av konkret åtgärdsarbete, exempelvis av att anlägga våtmarker, miljöanpassa småskalig vattenkraft och restaurera vattendrag. Kristian Wennberg är agronom och har forskat om övergödning samt medverkat i stora EU-projekt om vattendirektivet. Han har också ingått i vattendelegationen för södra Östersjön. Förutom kunskaper om sjöar och vattendrag har han även erfarenhet av grundvatten, dricksvatten och marina frågor. I vattendelegationen vill han agera pådrivande så att vi når god vattenstatus genom kostnadseffektiva åtgärder och är beredd att lyfta fram även kontroversiella aspekter när det behövs.

Niclas Åberg är projektledare för 8+fjordar, ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust. Kunskapen ska sedan leda till åtgärder. Projektet är knutet till Stenungsunds kommun. Han är även Västerhavskonsulent knuten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Under 2019 och 2020 var han expert i miljömålsberedningen ”Människan och Havet”. Regeringen beslutade 16 september 2021 att förordna Niclas Åberg som delegat i vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt.

Kontakt