/

Planer och åtgärder för Södra Östersjöns vattendistrikt

Här hittar du de planer och åtgärder som gäller för distriktets vatten 2022-2027.

Ett skogslandskap sett uppifrån i dimma.

Åtgärdsprogrammet beskriver de problem som behöver lösas i distriktets vatten, vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.

Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för distriktets vatten, men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vattenförekomster som riskerar att bli försämrade.

I Södra Östersjöns vattendistrikt finns också en särskild delförvaltningsplan och ett delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist. I distriktet syns effekter av ett förändrat klimat; en större variation i nederbördsmönster och en ökad temperatur leder till perioder med risk för vattenbrist samtidigt som behoven av vatten ökar. Allt tyder på att problemen med vattenbrist kommer att bli vanligare. Delåtgärdsprogrammet visar vilka åtgärder som behöver genomföras medan delförvaltningsplanen ger en bild av problemen och vilka effekter det kan ge för distriktets vatten.

Kontakt