/

Vattendelegationen Södra Östersjön

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen Södra Östersjön är landshövdingen i Kalmar län.

Landshövding och länsråd Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Ordförande vid Tullstorpsåns ekonomiska förening.

Länsarkitekt vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsråd vid Länsstyrelsen Jönköpings län. Utbildad jurist vid Lunds universitet och tidigare biträdande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Arbetar idag som professor i marinekologi vid Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet samt chef på Akademi för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad.

Catherine bidrar med kompetens inom Östersjön och vattenresurser, vattenkvalitet, ytvattenstatus, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, övergödningen, algblomningar, hållbart nyttjande av naturresurserna, sjöar, ekologisk status, biologiska lösningar till åtgärder.

Hon medverkar i Centre of Ecology and Evolution in Microbial Systems (EEMiS). Catherine arbetar nära med andra akademiska områden (marina vetenskaper, bioteknik, media, miljöekonomi, antropologi, historia), beslutsfattare och industrin mot en hållbar marin miljö. Hennes forskning fokuserar på effekterna av klimatförändringar och övergödning på vattenlevande ekosystem och bio- och kemiska interaktioner mellan marina mikrober. Hon leder utvecklingen av bio-applikationer mot hållbar blå tillväxt (till exempel rengöring av luft och vatten, återvinning av näringsämnen, produkter med högt värde, förnybar energi). Under 2017 tilldelades hennes projekt ALGOLAND ”Swedish Impact Science Award in Medical and Life Sciences” (Vetenskapsrådet) för att använda alger för att fånga industriell koldioxid, rena vatten och producera djurfoder. Hon tycker om de "stora bilderna" och samspelet mellan vetenskap, konst och människor.

Genom att sitta i vattendelegationen vill hon göra en skillnad i relation till Agenda 2030 och vattendirektivet. Påverka inriktning och innehållet i Sveriges arbetet mot ett hållbart nyttjande av våra vattentillgångar, bidra till en hög kvalitet av vattenförvaltningen i Sverige, stödja regeringsbeslut om vatten med vetenskapsbaserad kunskap och expertis, öka samverkan på nationellt, regional och lokal nivå och besluta om konkreta åtgärder.

Forskningschef Sydvatten.

Avdelningschef för Miljöavdelningen på Länsstyrelsen Kronoberg.

Miljöpartiet. Politiska ansvarsområden: Klimat -och Miljö, Östersjöfrågor- Vatten , Energipolitik, Gröna näringar – näringsliv, Levande bygder.

Hållbarhetscoach på Västerviks Bostads AB samt första vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Västerviks kommun.

Gruppledare Liberalerna i Tjust kommungrupp, Ledamot kommunfullmäktige, Ledamot kommunfullmäktiges demokratiberedning, Ledamot Barn- och utbildningsnämnden.

Moderaterna. Förste vice ordförande kommunstyrelsen Simrishamns kommun. Ordförande i byggnadsnämnden.

Lantbrukare och styrelseledamot i LRF Östergötland med ett särskilt ansvar för miljö- och vattenfrågor. Utbildad agronom med mark-, växt- och miljöinriktning. Tidigare bl a avdelningschef på Jordbruksverket.

Kontakt