/

Vattendelegationen Södra Östersjön

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Presentation av delegaterna

Ordförande vid Tullstorpsåns ekonomiska förening.

Arbetar idag som miljödirektör miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne. Kompetensområden är miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturmiljölagen. Hon har tidigare arbetat med miljöarbete inom både kommunal och statlig verksamhet. Genom att sitta i vattendelegationen vill hon bidra till att skapa långsiktigt god vattenkvalitet & -kvantitet för människor, djur och natur.

Länsarkitekt vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsråd vid Länsstyrelsen Jönköpings län. Utbildad jurist vid Lunds universitet och tidigare biträdande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Idag arbetar hon som lantbrukare och är ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skåne. Mariannes bidrar till vattendelegationen med kunskap om hur lantbruksvärlden fungerar och vilka utmaningar som jordbruket står inför i en helhet.

Tidigare har hon jobbat med lantbruksfrågor och vatten- och miljöfrågor i flera år utifrån sitt uppdrag som LRF Skånes ordförande. Hon har haft uppdrag inom Greppa Näringens styrgrupp nationellt och regionalt samt jobbat med Landsbygdsprogrammet under tre perioder. Hon är även med i ett nationellt nätverk för vattenfrågor inom LRF.

Genom att vara med i vattendelegationen vill hon uppnå en ökad förståelse för lantbrukets utmaningar när det gäller produktionsförutsättningar, vatten- och miljöfrågor åt båda håll. Det vill säga från myndighet till lantbrukare och tvärtom.
Hon vill få fram en beteendeförändring i synen på miljöarbete och åtgärder som behövs för att klara framtidens utmaningar. Hon vill också påverka möjligheterna för att balansera miljöarbete med produktion/verksamhet samtidigt som det ska finnas lönsamhet i företagen.

Arbetar idag som professor i marinekologi vid Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet samt chef på Akademi för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad.

Catherine bidrar med kompetens inom Östersjön och vattenresurser, vattenkvalitet, ytvattenstatus, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, övergödningen, algblomningar, hållbart nyttjande av naturresurserna, sjöar, ekologisk status, biologiska lösningar till åtgärder.

Hon medverkar i Centre of Ecology and Evolution in Microbial Systems (EEMiS). Catherine arbetar nära med andra akademiska områden (marina vetenskaper, bioteknik, media, miljöekonomi, antropologi, historia), beslutsfattare och industrin mot en hållbar marin miljö. Hennes forskning fokuserar på effekterna av klimatförändringar och övergödning på vattenlevande ekosystem och bio- och kemiska interaktioner mellan marina mikrober. Hon leder utvecklingen av bio-applikationer mot hållbar blå tillväxt (till exempel rengöring av luft och vatten, återvinning av näringsämnen, produkter med högt värde, förnybar energi). Under 2017 tilldelades hennes projekt ALGOLAND ”Swedish Impact Science Award in Medical and Life Sciences” (Vetenskapsrådet) för att använda alger för att fånga industriell koldioxid, rena vatten och producera djurfoder. Hon tycker om de "stora bilderna" och samspelet mellan vetenskap, konst och människor.

Genom att sitta i vattendelegationen vill hon göra en skillnad i relation till Agenda 2030 och vattendirektivet. Påverka inriktning och innehållet i Sveriges arbetet mot ett hållbart nyttjande av våra vattentillgångar, bidra till en hög kvalitet av vattenförvaltningen i Sverige, stödja regeringsbeslut om vatten med vetenskapsbaserad kunskap och expertis, öka samverkan på nationellt, regional och lokal nivå och besluta om konkreta åtgärder.

Arbetar som senior miljöexpert/Miljökonsult för Södra Skogsägarna och har arbetat som miljö/hållbarhetschef inom skogsindustrin i mer än 30 år. Han har en bred kunskap inom industriell vattenanvändning och vattenutsläpp, god kunskap om förorenade områden och om vattenreningsteknik. Han vill medverka till en vattenförvaltning, som på ett öppet och pragmatiskt sätt bidrar till bättre vattenmiljö.

Akko Karlsson ingår i den politiska ledningsgruppen för Västerviks Kommun och är 1e vice ordförande i Miljö och Byggnadsnämnden- den lokala tillsynsmyndigheten för bland annat vatten och miljö.

I det civila arbetar Akko som hållbarhetscoach vid Västerviks Bostadsbolag AB. Målbild Fossilfritt till 2030 och minskad energianvändning med 30% utifrån de 17 - Globala hållbarhetsmålen och med sociala - ekonomiska och ekologiska aspekter på verksamheten. LOD- Lokalt omhändertagande av dagvatten har blivit en stor fråga för att bygga grundvatten i vår utsatta kustmiljö kommun gällande vattenförsörjning och Östersjöns status.

Akko vill vara med att skapa och förankra funktionella åtgärder för en hållbar vattenförvaltning som följer vattnets kretslopp. Vatten som är vår viktigaste resurs och livsmedel är för henne en hjärtefråga och med sitt deltagande hoppas hon kunna bidra med erfarenhet från internationellt och lokalt arbete på temat.

Politiker i Simrishamns kommun.

Sverker är Kommunfullmäktiges ordförande i Västerviks kommun och arbetar som grundskollärare. Genom att vara med i vattendelegationen vill han medverka till en helhetssyn på vattenfrågorna. Han vill att tillstånd och det gamla revir- och stuprörstänkandet som hindrat effektiva åtgärder försvinner. Via delegationens beslut, agerande och skrivelser vill Sverker medverka till att Sverige får ett effektivare beslutsfattande, tyngre vägande- och mer bindande beslut för vattenförvaltningen. Allt för att verkligen kunna nå vattendirektivets mål om god status på våra vatten.

Kontakt