/

Samverkan i Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelser och kommuner genomför vattenförvaltningen på regional nivå och verkar inom sina olika roller för ett bättre vatten.

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön samverkar med organisationer inom distriktet på olika sätt för att underlätta arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Framtagande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer

Innan Vattendelegationen fattar beslut har alla som berörs av vattenförvaltningsarbetet möjlighet att lämna synpunkter på de underlag som Vattenmyndigheten tar fram. Det görs genom samråd och det första under förvaltningscykeln handlar om hur tidplanen för vattenförvaltningsarbetet ser ut och vilka frågor som behöver prioriteras i arbetet. Det startar hösten eller vintern 2024. Vattenmyndigheten tar sedan fram samrådsversioner av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer och gör dessa tillgängliga för synpunkter. Synpunkterna bearbetas och blir underlag för omarbetningar inför beslut.

Vi möjliggör dialog vid behov, både inom distriktet och på nationell nivå. Det kan handla om dialog om framtagande av åtgärdsprogrammet, nya återrapporteringsfrågor eller erfarenhetsutbyten om genomförande av konkreta åtgärder.

Mer om hur vattenförvaltningen

Samverkan om genomförande av åtgärder

Vi informerar, stöttar och samverkar med organisationer för att förstärka genomförandet av åtgärder. Det gäller både de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet och förslagen till fysiska åtgärder som finns redovisade i VISS.

Aktörer inom distriktet Norra Östersjöns vattendistrikt som har uppdrag i åtgärdsprogrammet är länsstyrelser, kommuner och region Stockholm.

Vattenmyndigheten samarbetar nära och mycket med länsstyrelserna i distriktet. Länsstyrelserna har en speciell roll eftersom de både hjälper oss i vattenförvaltningsarbetet och genomför åtgärder i åtgärdsprogrammet. Länsstyrelserna har också en viktig uppgift att vägleda och stötta kommunerna inom sitt län.

Aktiviteter och stöd riktas även mot andra organisationer, som vattenråd, näringsliv och ideella organisationer.

Under 2023 arbetar vi med samverkan i distriktet genom att:

  • att stärka arbetet med frivilliga åtgärder för att minska övergödningen från lantbruket. Det görs genom en konferensdag som genomförs tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund, LRF och Enköpings kommun. Dagen riktar sig till vattenorganisationer, åtgärdssamordnare, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och länsstyrelser i sina roller som rådgivare och handläggare av ekonomiska styrmedel som LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt), Eu´s gemensamma jordbrukspolitik ( eller LONA (lokala naturvårdssatsningen).

Tillsammans med Länsstyrelserna arbetar vi för att förbättra genomförandet av åtgärdsprogrammet. Det gör vi genom:

  • erfarenhetsutbyten mellan länsstyrelser om hur man jobbar med åtgärdsprogrammet,
  • att informera om stöd och verktyg, som till exempel digitala åtgärdsunderlag, handboken för vattenplanering samt goda exempel på olika delar av vattenarbetet.

Under 2023 arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats. och LIFE IP Rich Waters Länk till annan webbplats. flera aktiviteter med syfte att stärka vattenarbetet.

Vattenmyndigheten deltar på flera aktiviteter med information riktad till kommuner och deltar i plattformar för dialog.

Kontakt