/

Samverkan i Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelser och kommuner genomför vattenförvaltningen på regional nivå och verkar inom sina olika roller för ett bättre vatten.

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön samverkar med organisationer inom distriktet på olika sätt för att underlätta arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Framtagande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer

Innan Vattendelegationen fattar beslut har alla som berörs av vattenförvaltningsarbetet möjlighet att lämna synpunkter på de underlag som Vattenmyndigheten tar fram. Det görs genom samråd och det första under förvaltningscykeln handlar om hur tidplanen för vattenförvaltningsarbetet ser ut och vilka frågor som behöver prioriteras i arbetet. Det startar hösten eller vintern 2024. Vattenmyndigheten tar sedan fram samrådsversioner av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer och gör dessa tillgängliga för synpunkter. Synpunkterna bearbetas och blir underlag för omarbetningar inför beslut.

Vi möjliggör dialog vid behov, både inom distriktet och på nationell nivå. Det kan handla om dialog om framtagande av åtgärdsprogrammet, nya återrapporteringsfrågor eller erfarenhetsutbyten om genomförande av konkreta åtgärder.

Mer om hur vattenförvaltningen

Samverkan om genomförande av åtgärder

Vi informerar, stöttar och samverkar med organisationer för att förstärka genomförandet av åtgärder. Det gäller både de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet och förslagen till fysiska åtgärder som finns redovisade i VISS.

Aktörer inom distriktet Norra Östersjöns vattendistrikt som har uppdrag i åtgärdsprogrammet är länsstyrelser, kommuner och region Stockholm.

Vattenmyndigheten samarbetar nära och mycket med länsstyrelserna i distriktet. Länsstyrelserna har en speciell roll eftersom de både hjälper oss i vattenförvaltningsarbetet och genomför åtgärder i åtgärdsprogrammet. Länsstyrelserna har också en viktig uppgift att vägleda och stötta kommunerna inom sitt län.

Aktiviteter och stöd riktas även mot andra organisationer, som vattenråd, näringsliv och ideella organisationer.

Under 2024 lägger vi extra stor vikt vid att:

  • ge kommuner och länsstyrelser återkoppling på den utvärderingsenkäten om genomförandet av åtgärdsprogrammet som de svarat på. Det kommer att ske skriftligt under våren och också i andra sammanhang.

Under hösten planerar Vattenmyndigheten i Norra Östersjön att träffa Länsstyrelserna som i huvudsak ligger i distriktet, det vill säga Västmanlands- , Upplands- , Stockholms-, Södermanlands och Örebro län. Då kommer vi att informera om vattenförvaltningen och diskutera genomförandet av åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Ett av underlagen kommer då att vara länens och kommunernas svar på enkäten.

Vi hoppas att kunna återkomma med aktiviteter till andra målgrupper efter 2024.

2024 så genomför projektet LIFE IP Rich Waters sina sista kommunikationsaktiviteter, missa inte dem dessa. Läs mer på www.richwaters.se Länk till annan webbplats.. Håll också kolla på Mälarens vattenvårdsförbunds aktiviteter för att stöta vattenarbetet.

Kontakt