Västerhavet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utsetts till vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

Foto: Anders Tysklind

Kontakta oss

Västerhavets vattendistrikt

Vattenvårdsdirektör: Annika Ekvall

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län. Även Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge.

Distriktet sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. Här finns allt från unika marina miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Det finns många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar.

Distriktet omfattar 772 sjöar, 1 671 vattendrag, 110 kustvatten och 478 grundvatten som är utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov.

Utmaningar

Särskilda utmaningar att lösa för att förbättra förutsättningarna för rent vatten och fungerande ekosystem är:

  • Övergödning från framför allt jordbruk påverkar både sjöar och hav. Den leder i förlängningen till grumligt vatten, syrebrist och bottendöd, vilket i sin tur försämrar förutsättningarna för många fiskarter och andra djur. Tio procent av sjöarna och 25 procent av vattendragen och kustvattnen i distriktet har problem med övergödning.

  • Fysiska förändringar av vattenmiljöer genom exempelvis dämning, markavvattning och regleringar av vattendrag. De kan skapa vandringshinder för fisk och påverka biologisk mångfald. Över hälften av sjöarna och 70 procent av vattendragen är påverkade av fysiska förändringar.
  • Miljögifter. Förekomsten av äldre miljögifter minskar men nya ämnen med okända effekter upptäcks kontinuerligt. Båtarnas bottenfärger påverkar i hamnområden längs kusten samtidigt som halterna av tungmetaller och vissa svårnedbrytbara ämnen är högre i Västerhavets fisk än i andra havsområden. Exempel är perfluorerade ämnen som finns i bland annat brandskum och impregneringsmedel.

  • Försurning. Nedfall av svavelföreningar och andra försurande ämnen har minskat sedan 90-talet. I takt med det har behovet av kalkning minskat. Men den omfattande markförsurningen medför ändå att behovet av miljöövervakning och kalkning kommer att kvarstå under lång tid framöver.

Samverkan

Mycket av det arbete som utförs inom vattenförvaltning görs på regional nivå. För att lyckas med ett bra och effektivt arbete för vattnets bästa behövs samverkan i alla led. Liksom de andra distrikten i Sverige samverkar Västerhavets vattendistrikt med kommuner, länsstyrelser, vattenråd, branschorganisationer, intresseorganisationer, nationella myndigheter och departement.

Sammanlagt finns det nio län i Västerhavets vattendistrikt. Samverkan med länsstyrelsernas beredningssekretariat, Vattenmyndighetens ”förlängda arm”, spelar en stor roll eftersom sekretariaten är en kanal in till de olika länsstyrelsernas verksamhet. Det är också via beredningssekretariaten som samverkan med distriktets 113 kommuner huvudsakligen sker.

Genom att Vattenmyndigheten stöttar vattenråden stödjer vi även samverkan på lokal nivå i distriktet. Vattenråden är viktiga för att bygga och sprida lokal kunskap om vattnet till andra målgrupper, exempelvis kommuner, fiskevårdsförbund och verksamhetsutövare.