/

Publiceringsdatum:

Ny rapport visar förslag mot vattenbrist

En röd traktor brukar torr åkerjord så att ett
stort dammoln bildas bakom. Träd skymtar i bakgrunden genom dammet.

Vattenbrist är inte längre en fråga för bara Gotland och Öland. Under 2021 hade hela 42 av Sveriges kommuner bevattningsförbud, vilket visar att problemen är bredare än bara öarnas svårigheter.

Vattenmyndigheterna ger nu i en ny rapport förslag på hur Sverige kan arbeta vidare med frågor som rör torka och vattenbrist. Förslagen rör kommunal dricksvattenförsörjning, men även djurgårdar och industrier med enskilda brunnar, bevattning samt naturens behov av vatten.

- Vi behöver mer kunskap om samhällets vattenbehov. Vi behöver en grundlig undersökning av hur mycket vatten som finns och hur mycket vi tar ut. Det kan ses som att en budget för vattenförsörjningen behöver upprättas, så att sötvattenresursen räcker till för allas behov. Om vi inte gör något nu kommer vi antagligen att få stora problem i framtiden. Det blir inte lättare om 25 år, säger Frida Eklund, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Många människor är berörda av risken för brist på dricksvatten. Framför allt ser Frida Eklund en risk i områden där vattenresurserna är begränsade samtidigt som de som tar ut vatten är många. Ett exempel är turisttäta områden, som på sommaren mångdubblar sin befolkning. Om det samtidigt finns stora industrier på samma plats, eller lantbruk som behöver bevattning eller har många djur, kan det bli intressekonflikter mellan olika vattenanvändare om sötvattenresursen inte räcker till allas behov.

I rapporten ges också förslag på olika vägledningar och stöd till kommunernas arbete med dricksvattenförsörjning.

- Kommunerna har ett stort ansvar i arbetet med dricksvattenförsörjning, men de behöver bättre stöd från nationellt håll även i de kvantitativa frågeställningarna. Blir förslagen i rapporten verklighet så kommer det troligen att underlätta kommuners och andra aktörers arbete med vattenbrist.

Rapporten som nu publicerats är fristående från de förslag på Delförvaltningsplan och Delåtgärdsplan mot vattenbrist som Vattenmyndigheten i Södra Östersjön tidigare tagit fram, och som nu prövas av regeringen.

Den bygger på samrådssvaren som inkommit till vattenmyndigheterna i samband med vattenförvaltningens samrådsperiod (1 november 2020 till 30 april 2021), men även på information, erfarenheter, tankar och analyser av möjliga vägar framåt som uppkommit under arbetets gång.

- Under vårt samråd var det många som var positiva till att vi belyste de här frågorna. Den här rapporten är ett komplement till samrådsmaterialet, och omfattar hela Sverige. Vi hoppas att en del av förslagen i rapporten kan bli verklighet. Samrådssvaren och de många bevattningsförbuden under de senaste åren visar att det behövs bättre nationellt stöd i de kvantitativa frågorna, säger Frida Eklund.

Fakta/ Därför uppstår vattenbrist

Vattenbrist uppstår när tillgången till vatten är lägre än behovet.

Vanliga orsaker är

  • Minskad lokal nederbörd när somrarna blir varmare och vintrar mindre snörika.
  • Tidigare växtsäsong i och med klimatförändringar innebär att grundvattnet får kortare tid för att återhämta sig.
  • Ökat behov av bevattning belastar vattenresurserna.
  • Låga flöden blir vanligare på grund av ökad avdunstning.
  • Ökad kraftig korttidsnederbörd, vilket medför att vattnet snabbt rinner av istället för att bilda grundvatten.

Fakta/ Tre förslag ur rapporten Torka och vattenbrist – förslag till fortsatt arbete

  1. Kartlägga hur mänsklig påverkan hör ihop med torka och vattenbrist, i syfte att få fram förslag på hur problemen med vattenbrist minskas. För att kunna göra det behövs bedömningsgrunder för både kvantitativ ytvattenstatus och kvantitativ grundvattenstatus tas fram.
  2. Beräkning av vattenbudget, där vattenresursen ses i ett helhetsperspektiv. Det behöver särskilt prioriteras i områden med bristande vattentillgångar. Kunskap om vattentillgång och vattenuttag behöver öka.
  3. Ta fram förslag på nationella vägledningar och expertstöd för att motverka vattenbrist i allmänna och enskilda vattentäkter.

Kontakt