/

Handledning till vattenråd i Bottenviken

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

I denna handledning finns en kort bakgrund till varför vattenråden är viktiga för vattenarbetet i distriktet samt en beskrivning av vem som gör vad inom vattenförvaltningen i Bottenvikens vattendistrikt.

Vattenförvaltningsarbetet ska engagera kommuner och statliga myndigheter men förutsätter också deltagande från andra intressenter såsom privatpersoner och företag. En utmaning är att se till att vattenfrågorna i högre grad integreras i samhällsplanering och myndighetsutövning, liksom att vattenfrågorna medvetandegörs i högre utsträckning hos verksamhetsutövare och enskilda.

Handledningen är i första hand tänkt som ett stöd för vattenråden men även som inspiration till er som vill starta ett nytt vattenråd. Syftet med handledningen är att tydliggöra roller och rutiner för att underlätta samverkan mellan vattenråd, länsstyrelser och Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Kontakt