Tyck till om vattenarbetet i Sverige

För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi hjälpas åt. Vårt åtgärdsprogram kan förbättras och leda till effektivare åtgärder i miljön tack vare din kunskap. Nu kan vara med och tycka och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning under kommande sex år.

Mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018 pågår samråd om två separata delar inom vattenförvaltningen.

Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt:            

  1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys.
  2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021.
  3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.

     4-8. Förslag till Föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt.

Lämna dina synpunkter via webbenkät (publiceras här 1 februari)

Del 2. Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd över Arbetsprogram med tidtabell. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samråder dessutom om en översikt över väsentliga frågor som omfattar de frågor som anses vara de viktigaste att ta tag i fram till 2021 inom respektive distrikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.

Information om var du ska skicka dina synpunkter finns i missivet.