Tyck till om vattenarbetet i Sverige

För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi hjälpas åt. Vårt åtgärdsprogram kan förbättras och leda till effektivare åtgärder i miljön tack vare din kunskap. Nu kan vara med och tycka och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning under kommande sex år.

Lämna samrådssynpunkter via våra webbformulär

För en rättssäker process behöver vi ha in dina samrådsynpunkter i skriftlig form. Enklast lämnar du dina synpunkter via våra webbformulär:

Mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018 pågår samråd om två separata delar inom vattenförvaltningen.

Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt:            

  1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys.
  2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021.
  3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.

     4-8. Förslag till Föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt.

Del 2. Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd över Arbetsprogram med tidtabell. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samråder dessutom om en översikt över väsentliga frågor som omfattar de frågor som anses vara de viktigaste att ta tag i fram till 2021 inom respektive distrikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.