Så här tar vi hand om inskickade samrådssynpunkter!

För att vi ska kunna registrera och ta hand om dina synpunkter måste de vara inskickade skriftligen. De behöver diarieföras för att sedan kunna behandlas. Varje inskickad synpunkt läses och bedöms utifrån flera kriterier.

​Följande process gäller för inskickade samrådssynpunkter till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning. Processen för arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor är något annorlunda då det inte arbetas fram några nya dokument utan inkomna samrådssynpunkter tas med i det fortsatta arbetet.

Processkarta i grönt och gult

Samtliga inskickade synpunkter läses och bedöms/sammanvägs utifrån rimlighet och lagstöd. Beroende på sammanvägningen kan synpunkten sedan beaktas, noteras eller inte beaktas. Synpunkten kan därmed ge antingen ändringar i samrådsmaterialet (för förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning) eller användas som underlag i det fortsatta arbetet (för arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor). När det gäller synpunkter som tar upp saker utanför vattenmyndigheternas ansvarsområde förmedlas dessa vidare i dialogmöten med berörd aktör. Dessa synpunkter kan däremot inte beaktas i vårt material.