Introduktion till vattenförvaltning

Svensk vattenförvaltning syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en långsiktig hållbar förvaltning av våra sjöar, vattendrag, kust samt grundvatten.

Vi är många som arbetar med vattendirektivet i Sverige. Myndigheter, organisationer, kommuner och privatpersoner med flera jobbar tillsammans för att nå målet: att följa de miljökvalitetsnormer som beslutats.

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa igen 2021. Hur vattenmyndigheterna jobbar under de sex åren kan du läsa om under fliken Så här jobbar vi. Vårt arbete leder fram till tre beslutsdokument; förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Vattenförvaltning i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i vattenförvaltningsförordningen. Direktivet innebär att samma regler gäller för alla och att bedömningar görs på samma sätt för hela gemenskapens vatten. Ramdirektivet vilar på två grundpelare: att värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten och att säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion.

En viktig del i direktivet är att vattnet ska förvaltas i avrinningsområden och vattendistrikt eftersom vatten rör sig efter de naturliga gränserna och inte inom lands-, läns- eller kommungränser. Läs mer om hur Sverige är indelat och andra förutsättningar som arbetet behöver ta hänsyn till.

En annan hörnsten i ramdirektivet är förankring och förståelse på lokal nivå samt att beslut ska fattas nära de som är berörda. Den kunskap om lokala förhållanden som finns samt människors engagemang och samlade drivkraft ska tas tillvara. I vårt arbete blir det därför mycket samverkan. Samverkan sker på alla nivåer; lokalt, regionalt och nationellt.

Vill du veta vem som ansvarar för vad? Kolla in sidan Roller och ansvar.

Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär att både län och kommuner kan tillhöra mer än ett distrikt. Tre av distrikten delar dessutom vatten med Norge och Finland.

Vi vill att så många som möjligt kan ta del av allt vi vet om våra vatten. I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du söka på ditt lokala vatten och få fram statusklassificeringar, miljökvalitetsnorm, genomförda och planerade åtgärder och mycket mer.