Åtgärder för kommuner

Kommunerna har 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet

Åtgärd 1

Kommunerna 

ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Generalläkaren 1, Havs- och vattenmyndigheten 1, 2 och 5, Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1, 2, 3, 5och 7 samt Länsstyrelserna 3 och 5.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 32 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

 

Åtgärd 2

Kommunerna

ska bedriva tillsyn så att

a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att

b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar,

till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 6, Kemikalieinspektionen 1 och Länsstyrelserna 7. Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 1 och 2 samt Länsstyrelserna 6.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 3

Kommunerna

ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från

a) avloppsledningsnät och

b) avloppsreningsverk

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1 och 7, Kemikalieinspektionen 1, Läkemedelsverket 1, samt Länsstyrelserna 1 och 3 samt Kommunerna 6, 7 och 8.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

 

Åtgärd 4

Kommunerna

ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:

a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,

b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående genomföras kontinuerligt.   

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1, Länsstyrelserna 8 samt Kommunerna 6 och 7.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 33 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

 

Åtgärd 5

Kommunerna

ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt

a)anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn

b)göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,

c)bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,

d)uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,

e)säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Generalläkaren 2, Havs- och vattenmyndigheten 6, Trafikverket 1, Länsstyrelserna 4, 5 och 9 samt Kommunerna 6 och 7.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021, med undantag för inrättande av vattenskyddsområden.

 

Åtgärd 6

Kommunerna

ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 4 och 9 samt Kommunerna 5, 7 och 8.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 36 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Vill du läsa mer om var och hur kommunerna på olika sätt kan få tillgång på det senaste miljökvalitetsnormerna? Klicka här

Åtgärd 7

Kommunerna

ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 6, Naturvårdsverket 1 och 7, Boverket 1 samt Kommunerna 5 och 6.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 37 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

 

Åtgärd 8

Kommunerna

ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1 och 7. Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 5 och Kommunerna 6 och 7.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

  

Önskar du ta del av åtgärderna från cykeln 2009-2015 hittar du dem under publikationer.