/

Samråd om miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Förslaget går ut på samråd under perioden 31 augusti till 31 oktober 2022.

Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer, så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Synpunkter måste skickas in skriftligen, senast den 31 oktober behöver Vattenmyndigheten Västerhavet ha fått in dem. Vattenmyndigheten går sedan igenom alla synpunkter som kommer in under samrådet och bedömer hur de kan tas med i det fortsatta arbetet.

Efter samrådet redovisar vi hur vi hanterat synpunkterna i en samrådssammanställning.

Vattenmyndighetens förslag, samrådshandlingen

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Samrådssynpunkter på förslaget måste skickas in skriftligen. Anledningen till detta är för att undvika missförstånd och feltolkningar – alla synpunkter som kommer in behöver formuleras med synpunktslämnarens egna ord.

Senast den 31 oktober 2022 måste dina synpunkter på föreslagna miljökvalitetsnormer ha inkommit till Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt.

Det är viktigt att du anger diarienumret 26484-2022 i ditt yttrande.

Använd helst E-tjänsten för yttrande när du lämnar dina synpunkter. E-tjänsten hittar du på länsstyrelsens i Västra Götalands webbplats.

E-tjänst för yttrande i ärende Länk till annan webbplats.

Det går även bra att skicka synpunkterna med e-post till:

vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

eller med vanlig post till:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Samrådssvar dnr 537-26484-2022
Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet
403 40 Göteborg

Glöm inte att ange diarienummer!

Digitalt informationsmöte 14 september

Vattenmyndigheten höll digitalt informationsmöte om förslaget den 14 september. För att fler skulle få möjlighet att ställa frågor och för att kunna anpassa mötets fokus till deltagarnas intressen höll vi ett möte på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Sista anmälningsdag var 8 september.

Drygt femtio deltagare var med på något av mötena och av dessa var ungefär hälften medarbetare från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna och ungefär hälften var representanter från andra myndigheter, kommuner, vattenkraftföretag, miljöorganisationer och intresserad allmänhet.

Underlag för tillståndsprövningar och miljöarbete

Miljökvalitetsnormerna används av till exempel myndigheter och kommuner vid tillståndsprövningar och vid tillsyn av så kallade vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs till exempel när de planerar för användningen av mark och vatten.

Förslaget till nya miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde gäller sammanlagt 67 vattenförekomster. Alla dessa vattenförekomster är påverkade av vattenkraftsanläggningar som under 2023 ska prövas enligt den nationella planen för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, NAP. Miljökvalitetsnormerna ska vara beslutade innan prövningarna av vattenkraftsanläggningarna börjar i februari 2023.

Kontakt