/

Samråd om miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Förslaget var på samråd under perioden 31 augusti till 31 oktober 2022.

Samrådet syftade till att samla in synpunkter från olika aktörer, så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Den 31 oktober var sista dag att skicka in synpunkter. Vattenmyndigheten går nu igenom alla synpunkter som kommit in och vi kommer längre fram att redovisa hur synpunkterna har hanterats.

Vattenmyndighetens förslag, samrådshandlingen

31 oktober var sista dag att lämna synpunkter

Samrådssynpunkter på förslaget måste skickas in skriftligen. Anledningen till detta är för att undvika missförstånd och feltolkningar – alla synpunkter som kommer in behöver formuleras med synpunktslämnarens egna ord. Den 31 oktober 2022 var sista dag att lämna synpunkter.

Digitalt informationsmöte 14 september

Vattenmyndigheten höll digitalt informationsmöte om förslaget den 14 september. För att fler skulle få möjlighet att ställa frågor och för att kunna anpassa mötets fokus till deltagarnas intressen höll vi ett möte på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Sista anmälningsdag var 8 september.

Drygt femtio deltagare var med på något av mötena och av dessa var ungefär hälften medarbetare från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna och ungefär hälften var representanter från andra myndigheter, kommuner, vattenkraftföretag, miljöorganisationer och intresserad allmänhet.

Underlag för tillståndsprövningar och miljöarbete

Miljökvalitetsnormerna används av till exempel myndigheter och kommuner vid tillståndsprövningar och vid tillsyn av så kallade vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs till exempel när de planerar för användningen av mark och vatten.

Förslaget till nya miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde gäller sammanlagt 67 vattenförekomster.

Kontakt