/

Samråd om miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Förslaget var på samråd under perioden 31 augusti till 31 oktober 2022.

Samrådet syftade till att samla in synpunkter från olika aktörer, så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Vattenmyndigheten går igenom synpunkterna som kommit in och redovisar hur de har hanterats.

Miljökvalitetsnormerna är underlag för tillståndsprövningar och miljöarbete och används av till exempel myndigheter och kommuner vid tillståndsprövningar och vid tillsyn av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs till exempel när de planerar för användningen av mark och vatten.

Förslaget till nya miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde gäller sammanlagt 67 vattenförekomster.

Vattenmyndighetens förslag, samrådshandlingen

Kontakt