/

Frågor och svar om samråd

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur samrådet går till, vad det handlar om och hur du lämnar dina synpunkter. Många frågor handlar om miljökvalitetsnormer och vatten som påverkas av vattenkraft. De finns samlade under egna rubriker.

Tidslinje över samrådsprocessen. sista oktober 2020-december 2021.
  1. Kungörelse i tidningar, pressmeddelande och mailutskick till samrådsinstanser den 29–31 oktober 2020.
  2. Den 1 november 2020 startar samrådet om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan.
  3. Genomgång av synpunkter genomförs under februari–juni 2021.
  4. Under februari–mars 2021 genomförs samrådsmöten i vattendistrikten.
    Den 1 mars 2021 startar samråd vattenförekomster vattenkraft.
  5. Sista dag för att lämna in synpunkter på samrådsmaterialet är den 30 april 2021.
  6. Under juni–november 2021 revideras dokumenten.
  7. Vattendelegationen beslutar om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer under december 2021.

Rapportering till EU sker under mars 2022.

Ja, efter 2027 följer nya sexåriga vattenförvaltningscykler. Därmed kommer vi att besluta om reviderade miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan vart sjätte år, helt enligt vattendirektivet (se artiklarna 5.2, 11.8, 13.7 samt 18.1). Det enda som upphör efter 2027 är möjligheten till undantag i form av förlängd tidsfrist, för de vatten som ännu inte uppnått miljökvalitetsnormerna. Då får vi i stället använda så kallad "naturlig återhämtning" eller undantaget "mindre strängt krav".

Om samråd

Samråd innebär att berörda och intresserade får en chans att granska och tycka till om förslag från myndigheter. Vattenmyndigheterna ska enligt lag hålla samråd inför beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Alla berörda får då lämna sina synpunkter på förslagen.

Ett samråd om vattenförvaltning pågår vanligtvis i sex månader. Under den perioden har vi samrådsmöten. De går ut på att informera om förslagen så att du som berörs kan hitta det som är viktigast för dig i det omfattande materialet. På så vis hoppas vi få många kloka synpunkter och förbättringsförslag. De slutliga förvaltningsplanerna, åtgärdsprogrammen och miljökvalitetsnormerna blir därmed väl förankrade och bättre underbyggda.

Vi förstår att det är kort om tid men vi kan tyvärr inte lämna anstånd. Tiden behövs till att sammanställa och hantera de synpunkter som kommit in inför kommande beslut.

Samrådstid för vissa vatten med vattenkraft

Huvuddelen av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft omprövas efter 2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).

Miljökvalitetsnormerna för dessa kommer vattenmyndigheterna att se över senare, men i god tid innan respektive prövningstillfälle.

Kontakt