Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft

För vissa vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021.


Denna kortare samrådstid gäller bara de vattenförekomster, både kraftigt modifierade vatten och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Regeringen beslutade om NAP 25 juni 2020 och vattenmyndigheterna behöver följa tidsplanen med översyn av vattenkraftens påverkan inklusive eventuella KMV-utpekanden och undantag. Normer för dessa vatten kommer att vara uppdaterade och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande samrådstiden för dessa vattenförekomster kommer att publiceras i februari 2021.

För vattenförekomster som påverkas av vattenkraftverk med prövningsår senare än 2024, kommer översynen att göras senare och i god tid innan respektive prövningstillfälle.

Kontakt