Frågor och svar om pågående samråd

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om samrådet.

Frågor och svar

Samråd innebär att berörda och intresserade får chans att granska och tycka till om förslag. Inför större moment och beslut ska vattenmyndigheterna enligt lag hålla samråd. Beslutsunderlagen blir därmed väl förankrade och bättre underbyggda. Ett större samråd pågår vanligtvis sex månader.

Förslag på:

  • Förvaltningsplan 2021–2027 med bilagor
  • Åtgärdsprogram  2021–2027
  • Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027
  • Delförvaltningsplan mot vattenbrist och torka

samt

  • Miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027

Det finns flera sätt:

  • Enkätverktyget här på webbplatsen
  • Skicka e-post
  • Skicka vanlig post.

Det viktigaste är att synpunkterna finns i skriftlig form. Du kan inte lämna dem muntligt.

Från och med 26 november kommer du även att kunna lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster direkt i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Regeringen beslutade om ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft”, NAP, den 25 juni 2020. Vattenmyndigheterna behöver följa tidsplanen för NAP med översyn av vattenkraftens påverkan med normsättning, eventuella KMV-utpekanden och undantag. Genom att flytta fram samrådsstarten blir underlagen till normerna bättre.

Det gäller de vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024 enligt NAP. Totalt sett rör det sig om cirka 1000 vattenförekomster i hela Sverige. De olika prövningsgrupperna, inklusive tidsplan, finns på:

Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Huvuddelen av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft prövas enligt NAP efter 2024. I dessa fall kommer vattenmyndigheterna att göra översynen senare, men i god tid innan respektive prövningstillfälle.

Material och information kommer att finnas tillgängligt här på webbplatsen och du kommer även att kunna lämna synpunkter direkt i VISS.

Du kan lämna synpunkter på normsättningen på de aktuella vattenförekomsterna från 1 mars fram till 30 april 2021, samma slutdatum som resterande samråd har. Vattenmyndigheterna bearbetar sedan de inkomna synpunkterna på samma sätt som övriga samrådssynpunkter.

Genom 4 kap. 8b § vattenförvaltningsförordningen har regeringen bemyndigat vattenmyndigheterna att meddela närmare föreskrifter om de kvalitetskrav som ska gälla i vattendistriktet. Det innebär att det endast är vattenmyndigheten som kan besluta om miljökvalitetsnormer och undantag i form av tidsfrist eller mindre strängt krav. Vattenmyndigheterna ska se över normerna vid behov och minst vart sjätte år. Om det vid en tillståndsprövning kommer fram underlag som ger anledning att anta att den gällande miljökvalitetsnormen är baserad på felaktigt underlag och att det därigenom kan finnas skäl att ändra normen så ska prövningsmyndigheten begära yttrande från vattenmyndigheten.

Vattenmyndigheten är då den myndighet som har rätt att hålla i samråd och ska göra en bedömning om det underlag som kommit fram i domstolens tillståndsprövning av en kraftverksstation ger möjlighet till att se över och ändra en norm. Vattenmyndigheten gör en översyn om de vatten som kraftverket påverkar kan få ett senare målår än 2015 att uppnå miljökvalitetsnorm eller ett mindre strängt krav än gällande miljökvalitetsnorm. Om vattenmyndigheten ser sådan möjlighet ska myndigheten hålla ett offentligt samråd parallellt med domstolsprövning. Efter samråd kan vattenmyndighetens delegation besluta om normen ska ändras eller inte med stöd i det underlag som framkommit i prövning och samråd. Om vattenmyndigheten anser att det inte finns anledning att ändra normen ska vattenmyndigheten anmäla detta till regeringen, som då ska besluta i ändringsfrågan.

Det är beredningssekretariaten vid varje länsstyrelse som, för vattenmyndighetens räkning, statusklassificerar varje vattenförekomst för att se hur vattnet mår. Klassificeringen grundas på det underlag som finns tillgängligt hos länsstyrelserna och hos de nationella datavärdar som länsstyrelsen har tillgång till. Vem som helst kan lämna in underlag till länsstyrelsen, antingen via datavärd eller direkt till länsstyrelsen. På samma underlag beslutas också vilken norm en vattenförekomst ska ha.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samråder under perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021 om sitt åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan programmen samarbetar vattenmyndigheterna och HaV kring samråden, bland annat genom gemensamma samrådsmöten.

Kontakt