Frågor och svar om pågående samråd

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur samrådet går till, vad det handlar om och hur du lämnar dina synpunkter. Många frågor handlar om miljökvalitetsnormer och vatten som påverkas av vattenkraft. De finns samlade under egna rubriker.

Tidslinje över samrådsprocessen. sista oktober 2020-december 2021.
 1. Kungörelse i tidningar, pressmeddelande och mailutskick till samrådsinstanser den 29-31 oktober 2020.
 2. Den 1 november 2020 startar samrådet om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan.
 3. Genomgång av synpunkter genomförs under februari-juni 2021.
 4. Under februari-mars 2021 genomförs samrådsmöten i vattendistrikten.
  Den 1 mars 2021 startar samråd vattenförekomster vattenkraft.
 5. Sista dag för att lämna in synpunkter på samrådsmaterialet är den 30 april 2021.
 6. Under juni-november 2021 revideras dokumenten.
 7. Vattendelegationen beslutar om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer under december 2021.

Rapportering till EU sker under mars 2022.

Ja, nya förvaltningscykler följer efter 2027 och därmed beslut om reviderade miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan vart sjätte år, helt i enlighet med vad direktivet föreskriver (se artiklarna 5.2, 11.8, 13.7 samt 18.1). Vattenförvaltningsarbetet löper alltså på i nya 6-åriga förvaltningscykler i enlighet med direktivets artiklar. Det enda som upphör efter 2027 är möjligheten till undantag i form av förlängd tidsfrist, för de vatten som ännu inte uppnått miljömålen och åtgärdsarbete kvarstår.

Om samråd

Samråd innebär att berörda och intresserade får en chans att granska och tycka till om förslag från myndigheter. Vattenmyndigheterna ska enligt lag hålla samråd inför beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Alla berörda får då lämna sina synpunkter på förslagen.

Ett samråd om vattenförvaltning pågår vanligtvis i sex månader. Under den perioden har vi samrådsmöten. De går ut på att informera om förslagen så att du som berörs kan hitta det som är viktigast för dig i det omfattande materialet. På så vis hoppas vi få många kloka synpunkter och förbättringsförslag. De slutliga förvaltningsplanerna, åtgärdsprogrammen och miljökvalitetsnormerna blir därmed väl förankrade och bättre underbyggda.

Samrådssynpunkterna tar vi gärna emot skriftligt. Vi har svårt att ta emot muntliga synpunkter under samrådsmötena.

Lämna helst synpunkterna via den digitala enkäten, i webrepollänk till annan webbplats. I andra hand fungerar också e-post eller vanlig post.

För vart och ett av Sveriges fem vattendistrikt samråder vi om förslag på:

 • Förvaltningsplan 2021–2027
 • Åtgärdsprogram 2021–2027
 • Föreskrift om miljökvalitetsnormer 2021–2027
 • Delförvaltningsplan mot vattenbrist och torka
 • Miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021–2027
 • Bilagor till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Den 1 mars tillkommer ett kompletterande material. Det handlar om vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft, NAP.

Samrådet om förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027 startade 1 november 2020. Det pågår under sex månader och avslutas 30 april 2021.

Den 1 mars tillkommer material som handlar om vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft, NAP.

Sista dag att lämna samrådssynpunkter är 30 april 2021. Detta gäller även vattenförekomster påverkade av vattenkraft.

Det finns flera sätt:

Det viktigaste är att synpunkterna finns i skriftlig form.

Du kan även lämna synpunkter som gäller vattenförekomster eller föreslagna fysiska åtgärder direkt i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).länk till annan webbplats

Kortare samrådstid för vissa vatten med vattenkraft

Det gäller de vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP)länk till annan webbplats. Totalt sett rör det sig om cirka 1000 vattenförekomster i hela Sverige.

De olika prövningsgrupperna, inklusive tidsplan, finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Huvuddelen av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft omprövas efter 2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).

Miljökvalitetsnormerna för dessa kommer vattenmyndigheterna att se över senare, men i god tid innan respektive prövningstillfälle.

Kontakt