Kontakt

Referenser till förslaget av miljökvalitetsnormer för vatten påverkade av vattenkraft

Art- och habitatdirektivet. Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Badvattendirektivet. Rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG. Hämtat från https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0007&from=ENlänk till annan webbplats

Bradford , M. J. (1997). An experimental study of stranding of juvenile salmonids on gravel ears and in sidechannels during rapid flow decreases. Regulated rivers - Research and Managment, 13, 395-401.

Bunn, S. E., & Arthington, A. H. (2002). Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management, 30, 492-507.

Carlsson, F., Kataria, M., & Lampi, E. (2019). Det ekonomiska värdet av vattenkvalitetsförbättringar - vad tycker svenska hushåll? Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.634a809a16ec3bc3b78e214/1575300335905/rapport-2019-23.pdflänk till annan webbplats

CIS Guidance No. 20. (2009). Guidance document on exemptions to the environmental objectives. Hämtat från https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN%C2%B020_Mars09.pdflänk till annan webbplats

CIS Guidance No.37. (Februari 2020). Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies. Helsingfors: Directorate general environment of the European Commission.

CIS Guidance No.4. (januari 2003). Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies. Bryssel: Directorate general environment of the European Commission.

Dricksvattendirektivet. Rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.

Energiforsk. (2017). Evidensbaserade åtgärder för att restaurera ekologiska funktioner i reglerade vattendrag. Energiforsk AB. Hämtat från https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23016/evidensbaserade-atgarder-for-att-restaurera-ekologiska-funktioner-i-reglerade-vattendrag-energiforskrapport-2017-430.pdflänk till annan webbplats

Fågeldirektivet.. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter..

Greimel, F. (2018). Hydropeaking Impacts and Mitigation. In: Schmutz S., Sendzimir J. (eds). Aquatic Ecology Series, volume 8. Springer, Cham.

Havs - och vattenmyndigheten. (2018). Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19 (Utkast). Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten. (2013). Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f73113/1383209282924/rapport-hav-2013-14-anordningar-passage-fisk.pdflänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten. (2014). Vägledning för kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen: om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav - undantag från att nå en god status/potential till 2015. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.549ab516149e19df88fc2e0d/1418917813322/rapport-2014-12-vagledning-vattenforvaltning.pdflänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten. (2016, under revision). Vägledning för kraftigt modifierade vatten: Fastställande av kraftigt modifierade vatten i vattenförekomster med vattenkraft. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/vagledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdflänk till annan webbplats

Havsmiljödirektivet. (den 17 juni 2008). Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi).

Hay, B. J. (1994). Sediment and water discharge rates of Turkish Black Sea rivers before and after hydropower dam construction. Geo, 23, 276-283.

HVMFS 2017:20. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

HVMFS 2019:25. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Jansson, R., Nilsson, C., & Renöfält, B. (2000). Fragmentation of riparian floras in rivers with multiple dams. Ecology, 81(4), 899-903.

Kail, J., Lorenz, A., & Hering, D. (2015). Effects of large- and small-scale river restoration on hydromorphology and ecology. D4.3 Results of the hydromorphological and ecological survey. EU - REstoring rivers FOR effective catchment Management.

Liermann, C. R., Nilsson, C., Robertson, J., & Ng, R. Y. (2012). Implications of dam obstruction for global freshwater fish diversity. BioSceince, 62(6), 539-548.

Mark- och miljööverdomstolen. MÖD 2019-10-30 M 7628-18, MÖD 2018-12-19 M 11358-17, MÖD 2018-10-08 M 6454-17, MÖD 2018-06-14 M 5874-16, MÖD 2018-06-29 M 11365-16, MÖD 2019-10-30 M 7628-18; cf. MÖD 2020-08-28 M 4821-18.

Miljöbalk (MB, 1998:808).

Naturvårdsverket. (2006). Miljöförbättrande åtgärder för vattenmiljöer påverkade av vattenkraft - en studie om svenska hushållens preferenser och betalningsvilja. Stockholm: Naturvårdsverket. Hämtat från https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5656-5.pdf?pid=3266länk till annan webbplats

Nordzell, H., Wahtra, J., Hasselström, L., & Wallström, J. (2020). Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten: En betalningsviljestudie. Anthesis. Hämtat från https://anthesis.se/wp-content/uploads/2020/03/2020-08.-Vardet-av-att-uppna-god-miljostatus-i-svenska-havsvatten.pdflänk till annan webbplats

Olden, J. D., & Naiman, R. J. (2010). 2010 Incorporating thermal regimes into environmental flows assessments: modifying dam operations to restore freshwater ecosystem integrity. Freshwater Biology Wiley Online Library.

Regeringen. (den 25 juni 2020). Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Hämtat från https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/regeringsbeslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdflänk till annan webbplats

Renöfält, B. M., Jansson, R., & Nilsson, C. (2010). Effects of hydropower generation and opportunities for environmental flow management in Swedish riverine ecosystems. Freshwater Biology, 55, 46-67.

Richter, B. D., Baumgartner, J. V., Wigington, R., & Braun, D. P. (1997). How much water does a river need? Freshwater Biology, 37, 231-249.

Sevesodirektivet. (den 4 juli 2012). Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG.

Sundqvist, T. (2002). Power generation choise in the presence of environmnetal externalities. Doktorsavhandling. Luleå tekniska universitet. Hämtat från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:990390/FULLTEXT01.pdflänk till annan webbplats

Thorstad, E. B., Okland, F., Aarestrup, K., & Heggberget, T. G. (2008). Factors affecting the within-river spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 18(4), 345-371.

Vattendirektivet.. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Vattenförvaltningsförordningen.. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattenmyndigheterna. (2019a). Verktyg för bättre vatten: Miljökvalitetsnormer – bakgrund, utformning och användning. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.610163bd1708581f880493b/1583152502138/Verktyg%20f%C3%B6r%20b%C3%A4ttre%20vatten.pdflänk till annan webbplats

Vattenmyndigheterna. (2019b). Statusklassning av hydromorfologi i kustvatten. Slutrapport för projektet KustHYMO 2016-2019. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary.aspx?referenceLibraryID=54833&timeStamp=637395684041906286länk till annan webbplats

Vattenmyndigheterna. (2020a). Metod för bedömning av betydande påverkan och statusklassificering morfologiskt tillstånd – vattenförvaltningscykel 2016-2021. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary.aspx?referenceLibraryID=54345länk till annan webbplats

Vattenmyndigheterna. (2020b). Metod för bedömning av betydande påverkan och statusklassificering konnektivitet, LW RW – vattenförvaltningscykel 2016-2021. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary.aspx?referenceLibraryID=54346länk till annan webbplats

Vattenmyndigheterna. (2020c). Metod för bedömning av betydande påverkan och statusklassificering hydromorfologi – vattenförvaltningscykel 2016-2021. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary.aspx?referenceLibraryID=54341länk till annan webbplats

Vattenmyndigheterna. (2020d). Manual betydande påverkan: HyMo GIS-metod bilaga 2. Vattenmyndigheterna. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/54568/Manual%20betydande%20p%C3%A5verkan_HyMo%20GIS-metod%20bilaga%202.pdflänk till annan webbplats

VISS. (2020). Vatteninformationssystem Sverige. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/länk till annan webbplats

Kontakt