4.5 – Hänsyn till kulturmiljöer, dammsäkerhet och elberedskap

De miljöer som finns kring vattenkraftverk kan ha ett kulturmiljövärde. Det kan till exempel vara gamla bruksmiljöer där både byggnader, vattenspegel och miljön som helhet utgör en värdefull kulturmiljö.

Turbinhus

Vattenmyndigheternas bedömning är att miljöåtgärder i vattenkraftsverksamheter i de flesta fall går att kombinera med att bevara kulturmiljön genom lämplig teknisk åtgärdsutformning. Det kan dock finnas undantag från detta. Om kulturvärdet i ett sådant fall är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövård behöver den aktuella vattenmyndigheten utvärdera om KMV och/eller undantag ska tillämpas. Vattenmyndigheterna har hittills inte haft tillgång till något underlag som visar att det är aktuellt för nu berörda vattenförekomster. Vi ser dock fram emot samrådssynpunkter med information om den typen av fall, både från länsstyrelser och andra aktörer.

Dammar klassas av länsstyrelsen utifrån dammsäkerhet, det vill säga vilken skada dammarna bedöms kunna orsaka vid ett dammbrott. Vattenmyndighetens bedömning är att miljöåtgärder i vattenkraftsverksamheter i de flesta fall går att kombinera med bibehållen dammsäkerhet genom lämplig teknisk åtgärdsutformning. I vissa fall kan det dock bli aktuellt att utvärdera om undantag ska tillämpas. Vattenmyndigheterna har hittills inte haft tillgång till något underlag som visar att det är aktuellt för nu berörda vattenförekomster. Vi ser dock fram emot samrådssynpunkter från länsstyrelserna med information om den typen av fall.

NAP anger i vilka huvudavrinningsområden det finns värden relaterade till elberedskap. Bland dessa finns Moälven, Ljungan, Dalälven och Göta älv (här ingår bland annat Gullspångsälven). Ansvarig myndighet är elberedskapsmyndigheten (Svenska kraftnät). Vattenmyndigheterna bedömer att det finns goda möjligheter att hantera frågor om elberedskap i tillståndsprövningen, genom att utforma flexibla miljövillkor för anläggningar som är viktiga för elberedskapen. Då kan miljöåtgärder för att förbättra vattenmiljön justeras vid en eventuell elberedskapsituation. Miljöåtgärder anses därmed rimliga att genomföra. Hänsyn till elberedskap tas också indirekt då de stora värdena för elberedskapen ligger hos klass 1-kraftverk. Dessa kommer att hanteras med hänsyn till deras höga värde för reglerförmågan. Andra synpunkter som handlar om elberedskap tar vi tacksamt emot under samrådet.

Kontakt