4.2 – Beräkning av miljöåtgärders påverkan på produktion

Miljöåtgärder i vattenförekomster påverkade av vattenkraft kan leda till påverkan på de samhällsnyttor som vattenkraften ger, till exempel försämrad reglerförmåga och elberedskap samt elproduktionsförluster.

Elkraftstolpe. 

Om denna påverkan blir betydande kan det utgöra skäl för att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade, eller för att tillämpa undantag i form av mindre stränga krav än god vattenstatus. För att bedöma om kraftigt modifierat vatten (KMV) eller undantag kan tillämpas behöver vattenmyndigheterna därför först bedöma hur de samhällsnyttor som vattenkraftsverksamheten ger skulle påverkas av miljöåtgärder som behövs för att nå god vattenstatus. Dessutom behöver hänsyn tas till kulturmiljövärden och dammsäkerhet. Hur hänsyn till elberedskap, kulturmiljövärden och dammsäkerhet hanterats redovisas i avsnitt 4.5.

I NAP anges vilken elproduktionsförlust i procent per huvudavrinningsområde (så kallade HARO-värden) som kan anses utgöra betydande negativ påverkan av miljöåtgärder. HARO-värdena är en vägledning för vattenmyndigheternas bedömning av om det finns skäl att peka ut vattenförekomster som KMV och tillämpa undantag. Särskild hänsyn skall tas till påverkan i de huvudavrinningsområden som har kraftverk med högsta reglerkraft (så kallade klass 1-kraftverk). I bilaga A beskrivs hur vi har beräknat miljöåtgärders påverkan på elproduktionen. I den beräknade produktionsförlusten per huvudavrinningsområde ingår även åtgärder kopplade till Natura 2000-krav.

I analysen har vi inte tagit hänsyn till att effekter från klimatförändringar kan påverka utrymmet för miljöåtgärder.

Kontakt