Kapitel 4 – Miljökvalitetsnormer för vatten påverkade av vattenkraft

Utgångspunkten vid normsättning i ytvattenförekomster är den vattenkvalitet som råder i vattenförekomsten enligt klassificering av ekologisk och kemisk status.

Höstlöv i vatten. 

För vattenförekomster med hög eller god ekologisk status gäller miljökvalitetsnormen hög respektive god ekologisk status. För vattenförekomster med måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status gäller normen god ekologisk status med tidsundantag som anges för den övergripande, sammanvägda ekologiska statusen. Men normen kopplas till den eller de kvalitetsfaktorer och typ av påverkan som orsakar att den ekologiska statusen är sämre än god, eller ett mindre strängt krav (exempelvis måttlig ekologisk status) som också kopplas till relevanta kvalitetsfaktorer och påverkanstyp.

Ett mindre strängt krav kan förenas med en tidsfrist. Det innebär att miljökvalitetsnormen anger vilken sammanvägd ekologisk status som ska uppnås, och till när. För enskilda kvalitetsfaktorer framgår eventuella förbättringsbehov som föreslagna åtgärder av särskilda preciserade beskrivningar. För en vattenförekomst med ett mindre strängt krav för någon eller några kvalitetsfaktorer kan det samtidigt finnas förbättringskrav för andra kvalitetsfaktorer.

Miljökvalitetsnormen får inte leda till att ett strängare krav i annan EU-gemensam lagstiftning inte nås. För vattenförekomster påverkade av vattenkraft är det oftast krav från art- och habitatdirektivet (Natura 2000) som behöver tas hänsyn till. Det ska i miljökvalitetsnormen framgå vilka kvalitetsfaktorer som kräver en viss status för att målen i annan lagstiftning ska nås.

Ett ytvatten som är väsentligt fysiskt förändrat, på grund av en mänsklig verksamhet, ska klassificeras som kraftigt modifierat vatten (KMV) och då gäller miljökvalitetsnormen god ekologisk potential (se avsnitt 4.3). En sådan miljökvalitetsnorm innehåller anpassade krav i förhållande till normen god ekologisk status, som särskilt beaktar förutsättningarna för åtgärder kopplat till den påverkande verksamheten. Tidsfrister och mindre stränga krav kan tillämpas även för KMV, på motsvarande sätt som för naturliga vatten.

Kontakt