Kapitel 3 – Åtgärdsanalys

Nästa steg i processen är att analysera vilka behov det finns av att åtgärda den negativa påverkan på vattenmiljön som vattenkraftsverksamheterna orsakar.

Vy över fiskväg vid en damm. 

Foto: Per Turander, Azote

En sådan åtgärdsanalys utförs i flera steg:

 • Först tar vattenmyndigheterna fram förslag på förebyggande eller förbättrande åtgärder som behövs för att behålla eller uppnå god vattenstatus.
 • Därefter bedömer vi förutsättningarna för att genomföra åtgärderna. Om de inte är genomförbara kan det finnas skäl att fastställa undantag från målet att uppnå god vattenstatus.
 • Bedömningen leder fram till förslag till en miljökvalitetsnorm för varje vattenförekomst.
 • Efter samråd kan de föreslagna miljökvalitetsnormerna beslutas (ibland efter revidering).

Enligt de riktlinjer och metoder som används i vattenförvaltningsarbetet ska åtgärder föreslås om det finns betydande påverkan och ett förbättringsbehov enligt ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet - Vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19” (Havs - och vattenmyndigheten, 2018).

Detta gäller när det finns betydande påverkan från en eller flera av nedanstående typer:

 • Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
 • Förändring av hydrologisk regim – vattenkraft
 • Förändring av morfologiskt tillstånd – annat – vattenkraft
 • Vattenuttag eller vattenavledning – för vattenkraft

I Vatteninformationssystem Sverige (VISSlänk till annan webbplats) föreslås de åtgärder som vattenmyndigheterna bedömer vara lämpliga att genomföra för att nå miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten. Åtgärderna i VISS är alltså förslag, de är inte juridiskt bindande. Om normen kan följas med hjälp av andra åtgärder finns det inga hinder att genomföra dem istället.

Olika åtgärder är lämpliga i olika situationer. Det är därför viktigt att ha kunskap om det aktuella området, vilka möjligheter och begränsningar åtgärderna har och under vilka förutsättningar de kan användas.

Åtgärderna kan ha flera syften: De kan återupprätta vattendragets konnektivitet eller hydrologiska regim, förbättra morfologin eller vattnets fysikalisk-kemiska egenskaper. Ibland behöver man kombinera olika åtgärder för att nå önskat resultat. Mer information om de olika åtgärdskategorierna hittar du i VISS åtgärdsbibliotek.

I Sveriges rapportering till EU-kommissionen om hur det svenska vattenförvaltningsarbetet går ska åtgärderna rapporteras enligt ett system av nyckelåtgärder (key types of measures, KTM). Dessa nyckelåtgärder grupperar åtgärderna i olika kategorier. För påverkanstyper kopplade till vattenkraft är följande nyckelåtgärder relevanta:

 • KTM 5 Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams),
 • KTM 6 Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity
 • KTM 7 Improvements in flow regime and/or establishment of minimum ecological flow

Åtgärdskategorierna i VISS för berörda påverkanstyper är indelade i tre nivåer (Tabell 2). Nivå I visar vilken funktion som behöver åtgärdas i vattenförekomsten.


Åtgärden kan i ett senare skede, med ökad kunskap, preciseras till nivå II. Om en åtgärd är planerad eller om vi vet huvudinriktning för en möjlig åtgärd men inte exakt vilken teknisk lösning det bör vara används åtgärder på nivå II. Åtgärdskategorin Utrivning av vandringshinder används bara om utrivning är planerad. Åtgärdskategori på nivå III används om åtgärden är planerad eller genomförd.

För åtgärder vid dammar, barriärer och slussar sammanfaller åtgärdsplatsen nästan alltid med hindrets position. För flödesåtgärder, till exempel Minimitappning i naturfåra, kan det finnas flera åtgärdsplatser. Normalt sett ska kraftverk och dammar knytas till vattenförekomsten närmast uppströms, vilket gör att även flödesåtgärder har uppströmsvattnet som åtgärdsvatten. Alternativt kopplas åtgärden både till dämningsområdet uppströms vattenkraftverket och torrfåran nedströms. Det kan också gälla högflödesåtgärder eller andra åtgärder som kräver kontinuerlig tappning i vattendrag som behöver ”försörjas” genom tappning i en serie av anläggningar, vilka då alla blir åtgärdsvatten.

För åtgärder mot påverkan från vattenkraft har effektvatten pekats ut utifrån att de finns i sammanhängande nätverk av vattenförekomster med biologisk koppling där en åtgärd föreslås i minst en av dessa.

Åtgärder relaterade till påverkan från vattenkraft


Tabell 2. Åtgärder kopplade till olika typer av påverkan från vattenkraft: Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – för vattenkraft, Förändring av hydrologisk regim – vattenkraft, Förändring av morfologiskt tillstånd – annat – vattenkraft, samt Vattenuttag eller vattenavledning – för vattenkraft i VISS.

Nivå

Åtgärd

Förändring av konnek-tivitet

Förändring av hydrologisk regim

Förändring av morfologiskt tillstånd

Vattenuttag eller vatten-avledning

I

Möjliggöra upp-

och nedströms-

passage

x

x

x


II

Utrivning av vandringshinder

x

x

x


III

Utrivning av damm

x

x

x


III

Utrivning av

delar av hinder

x
II

Uppströms-

passage

x
II

Naturliknande

fiskväg

x
III

Omlöp

x
III

Inlöp

x
III

Överlöp

x
II

Teknisk fiskväg

x
III

Ålyngelledare

x
III

Slitsränna

x
III

Övriga fisktrappor

x
III

Övriga tekniska lösningar

x
II

Återkoppla biflöden till magasin eller

huvudfåra

x

xI

Återskapa eller

förbättra hydrologisk regim

x

x


x

II

Miljöanpassa flöden

x

x


x

III

Tillföra högvatten-

flöden för svämplanet

x

x


x

III

Tillföra högvatten-flöden för sediment-transport

x

x


x

II

Minimitappning

x

x


x

III

Minimitappning genom turbin

x

x


x

III

Minimitappning i

naturfåra

x

x


x

II

Klunkning av vatten

x
II

Återreglerings-

magasin


xI

Biotopvårdande åtgärder


x

x

x

II

Biotopvård i vattendrag


x

x

x

III

Avsmalning av åfåra


x

x

x

III

Breddning av vattendragsfårax


III

Bryta sönder stenpäls


x

x


III

Förbättra sediment-transport nedströms

en damm


x

x


III

Tillförsel av block,

lekgrus, död ved och andra habitat-strukturer


x

x


III

Åtgärda rätat vattendragx


II

Återkoppla sidofåra eller bakvatten

x

x

x


I

Motverka fysiska
förändringar till följd av vattenreglering

x

x

x


II

Motverka förhöjd erosion

x

x

x


II

Stärka erosions-processer

x

x

x


I

Bevara eller förbättra fysikalisk-kemiskt tillstånd vid vattenkrafts-anläggningar

x

x


x

II

Motverka gasöver-mättnad vid vattenkrafts-anläggningar

x

x


x

II

Motverka onaturlig vattentemperatur vid vattenkrafts-anläggningar

x

x


x

II

Motverka onaturliga isförhållanden

vid vattenkrafts-anläggningar

x

x


x

II

Motverka syreunderskott

vid vattenkrafts-anläggningar

x

x


x

I

Kompensations-åtgärder för vattenkraft

x
II

Trap and transport

x
II

Kompensations-åtgärder i kraftverksmagasin/
vattenmagasin

x
Kontakt